Home Biznes i finanse ERBUD SA (40/2022) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 66,78 mln zł netto na roboty budowlane związane z budową kompleksu penitencjalnego w Chmielowie – część I

ERBUD SA (40/2022) Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 66,78 mln zł netto na roboty budowlane związane z budową kompleksu penitencjalnego w Chmielowie – część I

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

LPWYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1Data zawarcia kontraktu 19.08.2022r.

2Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) „Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

Rzeszów 35-322, ul. Załęska 76″

3Wartość kontraktu 66 784 152,28 zł netto

4Przedmiot kontraktu „Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie – część I – obejmuje:

1. Budowę budynku wielofunkcyjnego (B) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania i chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku.

2. Budowę budynku pawilonu penitencjarnego (C) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku .

3. Budowę budynku domu przejściowego (E) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku.

4. Budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej dla budowy kompleksu penitencjarnego w postaci:

a. Budowa wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych uzbrojenia terenu oraz przyłączy i instalacji zasilających wszystkie projektowane obiekty we wszystkie wymagane media, tj. budowa: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z zbiornikami na wody opadowe, instalacji wody szarej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, niskoprądowej (teletechnicznej, telewizji dozorowej, ochrony obwodowej, kontroli dostępu, sterowania bramami i furtkami), budowa gruntowych wymienników ciepła itp.).

b. Budowa i przebudowa linii energetycznej średniego napięcia kolidującej z projektowaną budową kompleksu penitencjarnego.

c. Budowa linii energetycznej niskiego napięcia.

d. Budowa dwóch stacji transformatorowych średniego napięcia 15kV/0,4kV.

e. Budowa instalacji fotowoltaicznej.

f. Budowa dróg komunikacyjnych, chodników, placów manewrowych, parkingu, placów spacerowych i rekreacji ruchowej, urządzenia terenów zielonych.

g. Budowa ogrodzenia zewnętrznego (dwie linie ogrodzenia,) wraz z brama wjazdową i z śluza kontrolną umożliwiającą wjazd do jednostki oraz częściową przebudowa istniejącego ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych w celu usunięcia kolizji z projektowanymi obiektami lub połączenia nowo projektowanego ogrodzenia z istniejącym.

i. Budowa wygrodzeń wewnętrznych, bram przejazdowych, furtek oraz wewnętrznych zabezpieczeń techniczno-ochronnych.”

5Miejsce wykonywania kontraktu Chmielów 662, 39-442 Chmielów

6Terminy realizacji 19.08.2022r. – 19.04.2024 r.

7Warunki płatności fakturowanie częściowe miesięczne do poziomu 85%, pozostała wartość na podstawie faktury końcowej, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu protokołu końcowego; termin płatności 30 dni

8Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 5% wartości kontraktu brutto = 3 903 847,95 zł; temrin obowiązywania do 19.05.2024 r. (gwarancja ubezpieczeniowa)

9Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 1,5% wartości kontraktu brutto = 1 171 154,39 zł; termin obowiązywania od 20.05.2024r. do 03.06.2030r. (gwarancja ubezpieczeniowa)

10Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) nie dotyczy

11Kary „1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących, w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2;

2) za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania zamówienia, wymienionego w § 2 ust. 1, ust. 3, ust. 4.

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,005% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności;

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki;

6) w przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania robót budowlanych przed dniem podpisania umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 7 ust. 12;

10) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonania robót objętych przedmiotem umowy oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 50 umowy

lub oświadczenia Wykonawcy wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 52 umowy, w wysokości 0,001% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu oświadczenia;

11) za brak przedłożenia Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, lub w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę osób skazanych, w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu wskazanych dowodów;

12) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia zadeklarowanej przez Wykonawcę osoby skazanej Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby miesięcy okresu realizacji zamówienia w których nie zatrudniał osoby skazanej, chyba że Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy Zakładowi Karnemu …………………….., a niezatrudnienie osoby skazanej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznawany brak osób skazanych zdolnych do wykonywania zamówienia.

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramów rzeczowo-finansowych lub ich aktualizacji – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty umownego terminu ich przekazania;

14) za uchybienia obowiązkom, w zakresie pozostałych obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.

Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć 25 % całkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ