Home Biznes i finanse SANOK RUBBER COMPANY SA (11/2022) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcjii

SANOK RUBBER COMPANY SA (11/2022) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcjii

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program skupu akcji”) na warunkach określonych w:

(i) uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała ZWZ”) oraz (ii) uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2022 r., w której Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §2 pkt 5 i pkt 7 Uchwały ZWZ udzieliła Zarządowi Spółki zgody na rozpoczęcie nabywania Akcji (zgodnie z definicją poniżej) w ramach Programu skupu akcji oraz określiła parametry Programu skupu akcji i wyraziła zgodę na rozpoczęcie skupu Akcji przed określeniem przez Radę Nadzorczą Spółki pierwszy osób uprawnionych do nabycia Akcji („Uchwała RN”, a razem z Uchwałą ZWZ „Uchwały Upoważniające”), Spółka:

(1) w dniu 16.08.2022r. zawarła z Trigon Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie („Dom Maklerski”) umowę skupu akcji własnych, na podstawie której Spółka zleciła Domowi Maklerskiemu przeprowadzenie czynności wykonawczych związanych z nabywaniem Akcji Spółki w ramach Programu skupu akcji;

(2) kieruje do wszystkich Akcjonariuszy Spółki zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu bieżącego („Zaproszenie”).

Jednocześnie Spółka informuje, że przedmiotem Zaproszenia jest łącznie nie więcej niż 806.457 (słownie: osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLSTLSK00016, które są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią nie więcej niż 3% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki („Akcje”).

Proponowana cena zakupu Akcji nabywanych w ramach Zaproszenia wynosi 13,86 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję.

Akcje nabyte przez Spółkę na podstawie Zaproszenia w ramach upoważnienia, o którym mowa w Uchwałach Upoważniających, mogą zostać przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce wprowadzonego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r., a w przypadku braku realizacji ww. programu motywacyjnego do umorzenia, zgodnie z art. 359 KSH.

Podstawa prawna:

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ