Home Polityka i społeczeństwo Unijne programy 2021-2027: nowe możliwości dzięki konkursom

Unijne programy 2021-2027: nowe możliwości dzięki konkursom

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

W czerwcu Fundusze Europejskie i Krajowy Plan Odbudowy oferują aż 74 konkursy, w tym 18 konkursów krajowych, 35 regionalnych, 14 związanych z Europejską Współpracą Terytorialną oraz 7 z Krajowego Planu Odbudowy. To doskonała okazja, aby zdobyć finansowe wsparcie na realizację swoich pomysłów!

Polska Wschodnia jest niezwykle wrażliwa na trend innowacyjności. Zmiana wzornictwa wraz z postępem technologicznym i zmianami środowiskowymi wpływa na działalność gospodarczą i życie ludzi.

Firmy, które chcą wykorzystać ten trend, powinny inwestować w nowoczesne rozwiązania wzornicze i technologiczne, aby móc wyróżnić się na rynku i zwiększyć swoje przychody.

Innowacyjność oparta na wzornictwie jest kluczem do wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Dzięki kreatywnemu wykorzystaniu nowych technologii i zmianom w wzornictwie, firmy mogą wyprzedzić konkurencję i zwiększyć zyski.

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań wzorniczych i technologicznych pozwala firmom na wykorzystanie globalnych trendów i zapewnia im szansę na długoterminowy wzrost.

Firmy z makroregionu Polski Wschodniej (czyli województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego bez Warszawy i otaczających ją powiatów) będą miały możliwość wykorzystania procesu projektowania wzorniczego do wprowadzenia innowacji w swoich przedsiębiorstwach. Przed rozpoczęciem procesu projektowania, firmy będą musiały przeprowadzić audyt oraz stworzyć strategię wzorniczą.

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie Wzornictwo w MŚP, nadsyłanie aplikacji możliwe jest do 29 sierpnia 2023 roku. Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ścieżka SMART oferuje dofinansowanie kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacji. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z naboru Ścieżki SMART

Duże przedsiębiorstwa będą miały możliwość wzięcia udziału w naborze Ścieżki SMART

Ścieżka SMART zapewnia wsparcie finansowe dla firm, które realizują prace badawczo-rozwojowe i wdrażają innowacje. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w naborze, który został otwarty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z naboru oferowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki są doskonałą okazją do realizacji badań przemysłowych i prac eksperymentalnych, które są niezbędne do wdrożenia Twojego projektu. Dzięki temu możesz rozpocząć proces wdrażania swojej innowacji i zdobyć nowe doświadczenie. Środki finansowe pozwolą Ci na wykonanie badań i prac eksperymentalnych rozwojowych, które są obowiązkowe w projekcie.

1. NCBiR finansuje projekty, których celem jest wzmocnienie gospodarki europejskiej poprzez program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie NCBiR.

2. Przedsiębiorstwa, które chcą wziąć udział w programie, mogą skorzystać z kredytu ekologicznego. Finansowanie zostanie przeznaczone na modernizację infrastruktury, inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy.

3. Kredyt ekologiczny wspiera przemiany w kierunku większej efektywności energetycznej i jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz small mid-caps.

4. Wnioski o kredyt ekologiczny można składać za pośrednictwem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Warunki i zasady składania wniosków znajdują się na stronie NCBiR.

Jeśli jesteś właścicielem firmy albo pracownikiem, który zarządza firmą, to Kredyt Ekologiczny jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Program ten jest dostępny w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

W obecnych czasach, zmieniających się warunków biznesowych, znajomość narzędzi cyfrowych jest kluczowa dla skutecznego zarządzania firmą. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na szkolenia i doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych ich kadry menadżerskiej.

Kredyt Ekologiczny daje Ci szansę na korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych, aby wprowadzić innowacyjne rozwiązania do Twojej firmy, poprawić efektywność i wzmocnić konkurencyjność.

Program ten zawiera szereg możliwości sfinansowania, w tym wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę cyfrową, oprogramowanie, usługi cyfrowe, szkolenia kadry menadżerskiej i doradztwo.

Aby dowiedzieć się, jak składać wnioski na stronie power.parp.gov.pl, zapoznaj się z ofertą Akademii Menadżera MSP, gdzie znajdziesz informacje na temat kompetencji w zakresie cyfryzacji.

6. Dostępność – szansa na rozwinięcie biznesu

Firmę można rozwinąć, wykorzystując rozwiązania skierowane do osób z ograniczeniami.

Jeśli jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą, a twoim celem jest:

 • zapewnienie użytkownikom z szczególnymi potrzebami możliwości korzystania z twoich produktów lub usług w takim samym stopniu jak pozostałym użytkownikom ( technologie kompensacyjne i asystujące);  
 • projektowanie produktów, środowisk, programów i usług zgodnie z uniwersalnym projektowaniem;
 • komercjalizacja wytwarzanych produktów i usług;

to możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnego w Twoim regionie.

6. Dostępność – szansa na sukces

Rozwój firmy może iść w parze z dostępnością dla osób z ograniczeniami. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz na celu: 

 • umożliwienie wszystkim użytkownikom korzystania z twoich produktów i usług (technologie kompensacyjne i asystujące); 
 • projektowanie produktów, środowisk, programów i usług w sposób uniwersalny;
 • wprowadzenie swoich produktów i usług na rynek;

to możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnego w Twoim regionie.

6. Dostępność – kluczem do sukcesu biznesowego

Poprawienie dostępności może stanowić ważny element w strategii rozwoju firmy.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz: 

 • zapewnić wszystkim użytkownikom możliwość korzystania z twoich produktów i usług (w szczególności osobom z ograniczeniami; technologie kompensacyjne i asystujące);
 • projektować produkty, środowiska, programy i usługi zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania;
 • komercjalizację swoich produktów i usług;

to możesz skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń i doradztwa dostępnych w Twoim regionie.

Paragraf 7. Ekonomia społeczna:

Program Wiedza Edukacja Rozwój oferuje szansę na uzyskanie wsparcia inwestycyjnego, które może być wykorzystane do rozwoju działalności, zwiększenia udziału w usługach społecznych oraz poprawy jakości integracji w podmiotach ekonomii społecznej.

Wsparcie to może przyczynić się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, a także do poprawy jakości życia w społeczeństwie.

Program Wiedza Edukacja Rozwój zapewnia również szkolenia i doradztwo, które mogą pomóc w prawidłowym wykorzystaniu pozyskanego wsparcia inwestycyjnego.

Jeśli prowadzisz podmiot ekonomii społecznej, możesz starać się o wsparcie finansowe w ramach modernizacji działalności. Dotyczy to trzech obszarów: reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowania potencjału w zdeinstytucjonalizowanych usługach społecznych oraz wzmacniania odporności i rozwoju. Nabor wniosków w tej sprawie rozpocznie się w czerwcu 2023 r., a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze w celu uzyskania wsparcia na modernizację działalności podmiotów ekonomii społecznej. Liczymy na Państwa aktywny udział i chęć dalszego rozwoju!

1. W ramach Krajowego Planu Odbudowy wyłonimy do dofinansowania projekty, których celem jest zwiększenie dostępu do bardzo szybkiego internetu szerokopasmowego.

2. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostaną zaproszeni do udziału w naborze, aby uzyskać wsparcie finansowe na swoje projekty.

3. Projekty muszą spełniać wszystkie wymogi, żeby uzyskać dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od czerwca do września tego roku. Wszelkie informacje na temat naboru znajdą Państwo na stronie Portalu Funduszy Europejskich.

Zapraszamy Państwa do składania swoich wniosków o dofinansowanie od czerwca do września bieżącego roku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich.

Paragraf 9 dotyczy projektów IPCEI, czyli ważnych projektów wspólnego europejskiego interesu. Dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy przedsiębiorstwa (zaliczające się do różnych rozmiarów: od mikro po duże) będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów spełniających wymogi Komisji Europejskiej, które są pożyteczne dla rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz jednocześnie wpisują się w wspólne cele europejskie. Wśród nich znajdują się również tematycznie skupione na wykorzystaniu energii odnawialnej w postaci wodoru.

Unia Europejska przyznaje dofinansowanie dla projektów IPCEI, co stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia wspólnych celów europejskich. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na projekty, które są korzystne dla całej Unii Europejskiej, w tym także wykorzystania energii odnawialnej wodoru. Tutaj Krajowy Plan Odbudowy zapewni im szansę na otrzymanie finansowego wsparcia.

Dzięki projektom IPCEI Unia Europejska stawia sobie ambitne cele, które będą miały znaczący wpływ na wszystkie jej państwa członkowskie. Przedsiębiorstwa, które będą chciały ubiegać się o dofinansowanie, będą mogły skorzystać z Krajowego Planu Odbudowy, dzięki czemu będą mogły realizować swoje projekty, w tym także wykorzystanie energii odnawialnej w postaci wodoru.

Jeśli chodzi o projekty, składają się one z dwóch faz: działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej oraz wdrożenia pierwszego zastosowania w przemyśle. Więcej o Inicjatywie Przemysłowej dla Celów Energii i Czystego Transportu dowiesz się tutaj.

P1. Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oferuje wsparcie dla naukowców i partnerów gospodarczych, umożliwiając tworzenie lub rozwijanie wyspecjalizowanych zespołów i organizacji badawczych, w celu wzmocnienia współpracy z partnerami zagranicznymi.

2. Innowacje przemysłowe

Uczestnicy programu mają szansę na otrzymanie wsparcia finansowego na tworzenie i wdrażanie nowych produktów, procesów oraz technologii, które są niezbędne do wzmocnienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przemysłowych.

P2. Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki dostarcza wsparcia finansowego dla uczestników, umożliwiając tworzenie i wdrażanie nowych produktów, procesów oraz technologii, które są konieczne do poprawy konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw przemysłowych.

3. Wodorowa gospodarka

Program oferuje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na wdrożenie i upowszechnienie technologii wodorowej.

P3. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki gwarantują wsparcie finansowe na wdrożenie i upowszechnienie technologii wodorowej, aby zapewnić wyższy poziom jakości i efektywności energetycznej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem IPCEI wodorowy.

4. Innowacje społeczne

Uczestnicy programu mogą otrzymać wsparcie finansowe na tworzenie i wdrażanie nowych produktów, usług i systemów, które wzmacniają innowacje społeczne i zaspokajają potrzeby rynku i społeczeństwa.

P4. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferują wsparcie finansowe na tworzenie i wdrażanie nowych produktów, usług i systemów, które zwiększają innowacyjność społeczną i zaspokajają potrzeby rynku i społeczeństwa.

5. Efektywność energetyczna

Uczestnicy programu mogą uzyskać wsparcie finansowe na unowocześnienie technologii mających na celu obniżenie zużycia energii, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

P5. Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oferuje wsparcie finansowe na modernizację technologii w celu ograniczenia zużycia energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Ponadto, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło zarządzanie programem Miedzynarodowe Agendy Badawcze (MAB-FENG). Jest to program, który ma na celu wspieranie polskich podmiotów pozarządowych i biznesowych w ich działaniach badawczych, przedsięwzięciach innowacyjnych oraz w tworzeniu nowych produktów. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab-feng/.

Naszym celem jest wsparcie polskich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zawieraniu międzynarodowych partnerstw i kooperacji. Dzięki temu będą one mogli rozwijać swoje produkty i usługi na międzynarodową skalę.

Klastry są ważnym elementem w sieci partnerstw i kooperacji w Polsce. Wspieramy rozwój oferty klastrów dla firm, aby mogły one wykorzystać zalety współpracy grupowej i zwiększyć swoją konkurencyjność. Fundusze Europejskie są dostępne dla Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych i koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych, którzy chcą profesjonalizować swoje usługi dla członków klastrów.

W naszej działalności ważną rolę odgrywa także MAB-FENG. Program ten ma na celu wspieranie polskich podmiotów pozarządowych i biznesowych w ich działaniach badawczych, przedsięwzięciach innowacyjnych oraz w tworzeniu nowych produktów.

Uważamy, że wsparcie polskich przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w zawieraniu międzynarodowych partnerstw i kooperacji ma kluczowe znaczenie. Dzięki klastrom i programowi MAB-FENG będą one mogły rozwinąć swoje produkty i usługi na międzynarodową skalę.

2. Wsparcie Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oferuje wsparcie finansowe dla start-upów w Polsce Wschodniej, w tym dla tych, które rozwijają swoje platformy startowe. Docelowo program ma zapewnić wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczą lub demonstracyjną, niezbędną do świadczenia usług.

3. Program Innowacji i Przedsiębiorczości

Program Innowacji i Przedsiębiorczości to nowoczesna inicjatywa skierowana do startupów, w szczególności w Polsce Wschodniej, które chcą się rozwijać. Umożliwia uzyskanie bezzwrotnych dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu, który ułatwi rozwój przedsiębiorstwa.

4. Inwestycje w Badania i Rozwój

Inwestycje w Badania i Rozwój to kolejny ważny komponent wsparcia dla start-upów w Polsce Wschodniej. Dofinansowanie to można wykorzystać m.in. na rozwój infrastruktury badawczej i demonstracyjnej, niezbędnej do świadczenia usług start-upów.

5. Przedsiębiorczość Społeczna

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oferują wsparcie finansowe dla przedsiębiorczości społecznej w Polsce Wschodniej. Przedsiębiorcy społeczni mogą otrzymać granty na rozwój swoich usług, co pozwoli im się rozwijać i rozszerzać ofertę produktów i usług.

6. Program Inwestycji Wiedzy

Program Inwestycji Wiedzy oferuje pomoc finansową i doradcze dla start-upów w Polsce Wschodniej. Umożliwia on uzyskanie dotacji na szkolenia, które pozwolą rozwijać wiedzę i kompetencje przedsiębiorców, aby lepiej zarządzać swoim biznesem.

Do 12.07.2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej, który ma na celu wyłonienie animatorów Platform Startowych. Partnerstwa ośrodków innowacyjnych, doświadczonych w inkubacji, akceleracji biznesu i wsparciu MŚP, będą miały możliwość skorzystania z tej formy pomocy.

Parę słów o konkursie na platformy startowe dla nowych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór do programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Celem programu jest wspieranie nowych start-upów poprzez instrument Startup Booster Poland. W ramach tego wsparcia, instytucje otoczenia biznesu będą miały możliwość aplikowania o dofinansowanie programów rozwojowych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności start-upów.

Konkurs ogłoszony przez PARP daje wyjątkową okazję do otrzymania dofinansowania dla tych, którzy chcą wspierać lokalne ekosystemy innowacji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie, które oferuje instrument Startup Booster Poland, z pewnością będzie pomocne dla tych, którzy szukają sposobu na wspieranie lokalnych start-upów i zapewnianie im możliwości rozwoju. Dzięki tym programom, projekty start-upowe będą mogły zdobywać doświadczenie i wiedzę, które pomogą im w zwiększeniu szans na sukces.

Nie zwlekaj i już dziś dowiedz się więcej o konkursie na platformy startowe dla nowych pomysłów!

Programy oferowane przez operatorów zapewniają młodym firmom szeroki wachlarz finansowych wsparć, obejmujący m.in. granty na specjalistyczne mentoringi, wsparcie w skalowaniu biznesu na rynkach międzynarodowych, kojarzenie startupów z dużymi korporacjami, wsparcie dla zagranicznych przedsiębiorców w wejściu na rynek polski oraz budowanie gotowości inwestycyjnej.

1. Więcej informacji na temat naboru dostępnych będzie 13 czerwca na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki będzie finansował projekty dotyczące podnoszenia kwalifikacji kadr.

3. Uczelnie i podmioty szkolnictwa wyższego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie kompetencji lub kwalifikacji dydaktycznych, cyfrowych i związanych z zieloną transformacją.

4. Uczestnicy projektów będą mogli wziąć udział w szkoleniach, stażach lub wizytach studyjnych poświęconych aktualnej lub przyszłej aktywności dydaktycznej lub dydaktyczno-naukowej.

5. Projekty będą miały na celu wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz metodyki kształcenia.

6. Udział w projektach będzie możliwy zarówno w kraju, jak i za granicą.

7. Do wsparcia projektów będą wykorzystywane środki z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Jest to wyjątkowa okazja do zdobycia funduszy na rozwój edukacji wyższej w Polsce.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków od 15 maja do 10 lipca 2023 r. W ramach tego naboru wniosków sfinansowane zostaną studia dla kadry branż kluczowych dla rozwoju gospodarki.

Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, co stanowi szansę na wsparcie edukacji wyższej w Polsce.

Więcej informacji dotyczących naboru można znaleźć w ogłoszeniu o naborze.

Inicjatywa ta jest doskonałą okazją dla studentów i wykładowców do wykorzystania funduszy na podnoszenie kwalifikacji i rozwój wybranych kierunków studiów.

Konkurs jest skierowany do wszystkich instytucji i osób zainteresowanych rozwojem edukacji wyższej w Polsce.

Uczestnikom naboru zapewniamy wsparcie merytoryczne i finansowe, co z pewnością przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia wyższego w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze i przystąpienia do niego.

Uczelnie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących tworzenie i modyfikację programów kształcenia współpracując z pracodawcami, praktykami lub instytucjami związanymi z energetyką odnawialną, rolnictwem i przemysłem spożywczym, przemysłem lotniczo-kosmicznym oraz transportem. Dofinansowanie może przeznaczyć na realizację dodatkowych elementów kształcenia, takich jak staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne i zajęcia prowadzone przez praktyków, jak również na działania ograniczające zjawisko przedwczesnego kończenia nauki. Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na Portalu Funduszy Europejskich.

Uczelnie mają szansę otrzymać dofinansowanie na projekty, które pozwolą im dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy, poprzez tworzenie i modyfikowanie programów kształcenia oraz dodatkowe elementy, takie jak staże, kursy i szkolenia, wizyty studyjne, zajęcia prowadzone przez praktyków. Przyczyni się to do zwalczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.

Uczelnie mają możliwość skorzystania z tej formy wsparcia, wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek, zgodnie z regulaminem określonym na Portalu Funduszy Europejskich.

Nabór jest prowadzony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Celem konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU). Przedsięwzięcie obejmie: inwestycje w infrastrukturę, zakup wyposażenia, a także działania edukacyjne, szkoleniowe, integrujące edukację z biznesem oraz wspierające współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) będzie mogą być:

Zakres wsparcia obejmuje:

 • budowę nowej infrastruktury BCU,
 • rozbudowę istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,
 • adaptację (remont) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU,
 • zakup wyposażenia,
 • prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami,
 • działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne.

Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia będą mogły być:

Organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania i szkoła realizująca kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego związane z daną dziedziną zawodową muszą stworzyć wspólne przedsięwzięcie, by zrealizować je skutecznie.

Wnioski będzie można składać pomiędzy czerwcem a wrześniem 2023 r. na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

1. Krajowy Plan Odbudowy jest szczególnym funduszem, który umożliwia wsparcie dla regionu w zakresie infrastruktury, wzrostu gospodarczego i przeciwdziałania skutkom pandemii.

2. Adaptacja do zmian klimatu stanowi ważny element wspierania województwa podkarpackiego. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektów mających na celu ochronę przed skutkami powodzi lub suszy.

3. Krajowy Plan Odbudowy to szansa na wsparcie regionu w zapewnieniu bezpiecznego, trwałego i zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko.

Do 27 lipca 2023 r. można składać wnioski na realizację projektów związanych z Adaptacją do zmian klimatu zgłaszane przez: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, podmioty świadczące usługi publiczne oraz jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze 2.5 Adaptacja do zmian klimatu.

Zapraszamy do składania wniosków i realizacji projektów wspieranych przez Fundusze Europejskie!

1. Projekt ma na celu poprawę dostępności drogowej w województwach Polski Wschodniej poprzez zarządzanie, modernizację, remonty i budowę dróg wojewódzkich.

2. Działania projektu mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury drogowej, a także zwiększenie przystępności i komfortu podróży.

3. Przewidziany jest szereg działań, w tym modernizacja i remont istniejących dróg, budowa nowych odcinków dróg, remonty mostów, wymiana nawierzchni, tworzenie parkingów i inne działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Celem jest również zapewnienie lepszego dostępu do transportu publicznego, a także zwiększenie poziomu usług świadczonych przez zarządców dróg.

5. Nabór jest prowadzony z Programu Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, który zapewnia wsparcie finansowe dla projektów poprawiających dostępność drogową i oferuje możliwości wzmocnienia infrastruktury drogowej na terenie Polski Wschodniej.

6. Aby uzyskać dofinansowanie, beneficjenci muszą spełnić szereg wymogów i przedstawić wniosek zgodnie z wytycznymi Programu.

7. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, który łączy wszystkie siedem województw Polski Wschodniej w celu poprawy dostępności drogowej.

8. Projekt oferuje szansę na inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną, zapewniając jednocześnie wsparcie finansowe i techniczne dla zarządców dróg wojewódzkich w Polsce.

1. Program Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 zapewnia wsparcie finansowe dla projektów, które poprawiają dostępność drogową w sześciu województwach Polski Wschodniej.

2. Beneficjenci projektów są zarządcami dróg wojewódzkich w wymienionych województwach, a ich zadaniem jest modernizacja, remonty, budowa nowych odcinków dróg, remonty mostów, wymiana nawierzchni, tworzenie parkingów i inne działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Przewidziane wsparcie finansowe i techniczne umożliwi zarządcom dróg wprowadzenie zmian, które zapewnią lepsze bezpieczeństwo i wydajność infrastruktury drogowej, a także zwiększą przystępność i komfort podróży.

Dofinansowanie można przeznaczyć na stworzenie dostępnych i bezpiecznych połączeń transportowych, wspierając budowę lub modernizację dróg, obwodnic, przejść granicznych oraz terminali intermodalnych. Dodatkowo zostaną wesprane inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu i infrastruktury ładowania lub tankowania samochodów elektrycznych lub zeroemisyjnych. Również, dofinansowanie można trzymać na publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej.

Główne zgłoszenia będą przyjmowane od 14 czerwca 2023 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mamy przyjemność ogłosić nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Udział w konkursie jest otwarty dla NGO

Działania w zakresie redystrybucji żywności na cele społeczne

Wspieramy banki żywności i organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra publicznego, nie stawiając sobie celem osiągnięcia zysku.

Wsparcie będzie dotyczyło:

 • zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
 • zakupu nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
 • budowy, w tym rozbudowy i nadbudowy, przebudowy lub remontu:
  – budynków przeznaczonych do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków przez organizacje,
  – obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków oraz w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. 

Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegóły można znaleźć na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Organizacje pozarządowe oraz banki żywności są zaproszone do udziału w konkursie

Redystrybucja żywności na cele społeczne

Pomagamy organizacjom pozarządowym, które wykazują się aktywnością w sferze dobra publicznego, bez celów osiągania zysku.

Wsparcie zostanie udzielone na:

 • zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń lub wyposażenia do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
 • zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków;
 • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
  – budynków przeznaczonych do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków przez organizacje,
  – obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków oraz w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. 

Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o naborze, zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową Portalu Funduszy Europejskich, gdzie znajdują się niezbędne informacje.

Nabór jest prowadzony w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Ubieganie się o wsparcie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest możliwe dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

O wsparcie można się ubiegać w celu zakupu i instalacji nowych maszyn i urządzeń oraz środków transportu przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych.

Oprócz tego można ubiegać się o wsparcie na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont budynków i budowli oraz obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością, a także gospodarowania odpadami i ochroną środowiska.

Nabór trwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wsparcia dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz rolno-spożywczych rynków hurtowych, odwiedź stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-centrow-przechowalniczo-dystrybucyjnych-oraz-rolno-spozywczych-rynkow-hurtowych, gdzie znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje.

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje także wsparcie dla rolników.

Rolnicy mają możliwość skorzystania z programu dofinansowania zakupu i montażu silosów oraz wyposażenia silosów, w tym urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa.

Okres składania wniosków trwa od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku.

Krajowy Plan Odbudowy zapewnia wsparcie dla rolników, dlatego polecamy skorzystanie z tej okazji i złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie obejmuje zakup i montaż nowych silosów oraz zakup i montaż wyposażenia silosów, w tym urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa.

Zapraszamy do składania wniosków w okresie od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku.

Krajowy Plan Odbudowy oferuje wyjątkową możliwość wsparcia dla rolników, dlatego serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej okazji.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie na zakup i montaż silosów, wraz z niezbędnym wyposażeniem i urządzeniami, w okresie od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia infrastruktury magazynowania, które ma na celu zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy, znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich. Odwiedź stronę, aby dowiedzieć się więcej!

Krajowy Plan Odbudowy zapewnia wsparcie finansowe dla projektów, które przyczynią się do odbudowy gospodarki po pandemii. Dzięki temu, w czerwcu tego roku, wystartowały różne nagradzane konkursy, których celem jest wsparcie działań mających na celu poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej w naszym kraju.

Jeśli chcesz skorzystać z tej szansy, zapoznaj się z ofertą naborów dostępną w Krajowym Planie Odbudowy. Znajdziesz tam informacje o różnych programach, które oferują finansowanie projektów w różnych obszarach.

Konkursy są otwarte dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i osób prywatnych. Przygotuj swoją aplikację i skorzystaj z szansy na wsparcie finansowe dla swojego projektu!


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ