Home Biznes i finanse Rewolucja w branży projektowania wzorów przemysłowych – jak kobiety zmieniają europejski przemysł

Rewolucja w branży projektowania wzorów przemysłowych – jak kobiety zmieniają europejski przemysł

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Dane z raportu EUIPO pokazują, że projektowanie w UE wciąż jest światem, gdzie przeważają mężczyźni. Zaledwie 24% projektantów to kobiety, zaś w Polsce aż 22%. Dodatkowo jedynie 21% wszystkich zarejestrowanych wzorów w UE jest tworzone przez przynajmniej jedną projektantkę. Dzięki obecnym tendencjom zniwelowanie tej różnicy zajęłoby ponad 50 lat, zaś odsetek projektantek w UE jest znacznie niższy niż w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Korei Południowej. Jest również istotna różnica w wynagrodzeniu – projektantki zarabiają średnio o 13% mniej niż ich męscy koledzy. Największą liczbę projektantek odnotowano w krajach bałtyckich, zaś najniższą w Holandii, na Węgrzech i na Słowacji.

Przeprowadzone badanie Women in Design (Kobiety we wzornictwie) wykazało, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w zawodzie projektanta oraz w tworzeniu zarejestrowanych wzorów unijnych. Statystyki pokazują również, że zarabiają one znacznie mniej niż mężczyźni. Wyniki te zostały opublikowane dzisiaj przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Niniejsze badanie stanowi istotny krok naprzód w kierunku poznania różnic między płciami w dziedzinie wzornictwa. Jego opublikowanie w dniu obchodzonego Światowego Dnia Własności Intelektualnej, którego tematem przewodnim jest „Kobiety a własność intelektualna – przyspieszenie innowacyjności i kreatywności”, podkreśla znaczenie zidentyfikowania odsetka projektantek w UE, ich wynagrodzenia oraz udziału kobiet w rejestracji wzorów.

W 2021 roku tylko 24% projektantów pracujących w UE to kobiety. Między państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice w tej statystyce – od 17% w Holandii, 18% na Węgrzech i Słowacji do 33% na Łotwie.

Niski udział kobiet w rejestracji wzorów w EUIPO jest zgodny z danymi ogólnymi, pokazującymi, że płeć odgrywa nadal nierówną rolę w dziedzinie wzornictwa w Unii Europejskiej. Służby EUIPO wykazały, że tylko 21% wzorów zarejestrowanych w ramach ZWW uwzględniają przynajmniej jedną kobietę na liście projektantów, zarejestrowanych przez właścicieli mających siedzibę w UE.

Dane pokazują, że w ciągu ostatnich 20 lat udział projektantek w UE wzrósł z 8,6% do 16,1%. To oznacza, że za każdym razem, gdy zgłoszono jeden zespół projektantów, kobieta zajmowała średnio 16,1% udziału w tworzeniu wzorów. Jednakże, mimo tego wzrostu, różnica między udziałem kobiet w tworzeniu wzorów, a udziałem mężczyzn pozostaje duża.

Rozwiązaniem tego problemu jest wzmocnienie wsparcia dla kobiet w tworzeniu wzorów i zgłaszaniu ich do ZWW. Programy edukacyjne, finansowanie i inne formy wsparcia pozwolą zwiększyć udział kobiet w tworzeniu wzorów w UE.

Wzrost udziału kobiet w tworzeniu wzorów w UE wymaga podjęcia działań na rzecz zwiększenia dostępu do zasobów edukacyjnych, finansowania i wsparcia dla projektantek.

Konieczne jest stworzenie środowiska, w którym kobiety będą mogły osiągać swój pełny potencjał w tworzeniu wzorów. Takie środowisko powinno zawierać zarówno doskonałe zasoby edukacyjne, jak i środki finansowe, które pozwolą kobietom na skuteczne tworzenie i zgłaszanie wzorów do ZWW.

Konieczne jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów wsparcia, by wspierać kobiety w tworzeniu i zgłaszaniu wzorów do ZWW. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że wsparcie to może być skuteczne w zwiększaniu udziału kobiet w tworzeniu wzorów w UE.

Stworzenie środowiska, w którym kobiety mogą tworzyć wzory i zgłaszać je do ZWW, poprzez wsparcie edukacyjne, finansowe i inne formy wsparcia, stanowi klucz do osiągnięcia równości płci w tworzeniu wzorów w UE.

Choć w licznych państwach członkowskich różnice w liczbie kobiet i ich udziału w systemie ZWW są widoczne, dane wskazują, że Hiszpania, Chorwacja i Włochy mają niski procent kobiet w tej dziedzinie. Niemniej jednak, proporcja kobiet w zawodach związanych z projektowaniem w tych krajach jest wyższa od średniej unijnej.

Korea Południowa, Chiny i Stany Zjednoczone wykazują wyraźne korzyści płynące z udziału kobiet w projektowaniu wzorów. Przykładowo, Korea Południowa osiąga wyniki znacznie powyżej poziomów uzyskiwanych w UE, a w projektowaniu prawie połowy wzorów zgłaszanych przez koreańskie firmy ma udział kobiet. Podobnie w Chinach i Stanach Zjednoczonych odsetek wzorów zgłoszonych z udziałem kobiet wynosi około 40%.

Badania wykazały, że w przypadku wynagrodzenia projektantek jest ono średnio o 12,8% niższe w porównaniu do wynagrodzeń ich kolegów. Czynniki takie jak wiek lub warunki pracy (młodszy wiek pracowników i częstsza praca na niepełny etat) tłumaczą część tego stanu rzeczy, ale 8% różnicy w wynagrodzeniach pozostaje niewyjaśnione.

„Równouprawnienie płci jest jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej. Jest to również jeden z imperatywów we wszystkich dziedzinach życia, w tym w dziedzinie własności intelektualnej. Większość przeprowadzonych do tej pory badań dotyczących płci skupiała się na wynalazkach i patentach. Dzięki temu nowemu badaniu EUIPO, skupiającym się na kobietach wykonujących zawód projektanta wzorów i ich udziale w systemie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, mamy nadzieję zwrócić uwagę na istniejące obecnie różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w dziedzinie własności intelektualnej w UE oraz przyczynić się do tego, aby w zawodzie projektanta panowały większa równowaga i integracja. Promując większą różnorodność i integrację, możemy stworzyć bardziej sprawiedliwy i dynamiczny świat własności intelektualnej”.

Według badań przeprowadzonych przez EUIPO, kobiety często projektują produkty farmaceutyczne, kosmetyczne, artykuły ozdobne oraz wyroby włókiennicze. Przeciwstawne są do tego instrumenty muzyczne, broń, artykuły pirotechniczne, artykuły do polowania, łowienia ryb czy zabijania szkodników, a także jednostki budowlane i elementy konstrukcyjne – w tych dziedzinach to mężczyźni są najczęściej twórcami.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez EUIPO, kobiety najczęściej projektują produkty z dziedzin takich jak farmacja, kosmetyka, ozdoby czy wyroby włókiennicze. Natomiast mężczyźni koncentrują się na tworzeniu instrumentów muzycznych, broni, artykułów pirotechnicznych, artykułów do polowania, łowienia ryb i zabijania szkodników, a także jednostek budowlanych i elementów konstrukcyjnych.

EUIPO włączyło się w inicjatywę Girls Go Circular jako sposób na zaznaczenie swojego zaangażowania w tworzenie bardziej równościowej rzeczywistości. Ponadto, w ramach projektu Ideas Powered @ school, EUIPO współpracuje z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT), aby wspierać edukację dotyczącą własności intelektualnej. Wspólnie z Komisją Europejską organizują również forum Women and Girls in STEM, które ma na celu wzmocnienie świadomości kobiet i dziewcząt w zakresie własności intelektualnej.

Badanie „Kobiety we wzornictwie” wykazało, że zarejestrowanych wzorów wspólnotowych dokonało 35% kobiet i 65% mężczyzn. Jednakże, gdy popatrzymy bliżej na dane, widzimy, że występują znaczne różnice w zależności od kraju. Na przykład w Hiszpanii, proporcje sięgają 55% kobiet i 45% mężczyzn, podczas gdy w Wielkiej Brytanii na korzyść mężczyzn jest to 82%.

Różnice w krajach członkowskich UE są szczególnie widoczne w przypadku projektantów, którzy zarejestrowali więcej niż jeden wzór w ciągu jednego roku. W Hiszpanii aż 74% z nich stanowiły kobiety, a w Wielkiej Brytanii jedynie 14%.

Kobiety odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu przyszłości wzornictwa, dlatego też EUIPO postanowiło przyjrzeć się wnikliwiej ich wkładowi w środowisku własności intelektualnej. Badanie „Kobiety we wzornictwie” spowodowało, że teraz możemy zrozumieć, jak dużo zależy od kraju i może posłużyć jako punkt wyjścia do dalszych badań.

Kobiety w wzornictwie: wykładnia danych EUIPO

Badanie „Kobiety we wzornictwie”, przeprowadzone przez Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), skupiło się na kobietach zajmujących się projektowaniem i na różnicach w własności intelektualnej między kobietami a mężczyznami na podstawie danych z rejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW) i Eurostatu. Dane z baz EUIPO (43% rejestracji ZWW) dotyczące imienia i nazwiska projektanta w połączeniu z World Gender-Name Dictionary stworzonym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) dostarczyły informacji na temat 670 000 wzorów i 210 000 projektantów.

Rezultaty badania wykazały, że kobiety stworzyły 35% zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, natomiast mężczyźni 65%. Jednakże, poszerzając zakres badań o dane krajowe, ujawniły się istotne różnice między państwami członkowskimi UE. Na przykład w Hiszpanii, kobiety odpowiadały za 55% rejestracji, podczas gdy w Wielkiej Brytanii było to jedynie 18%. Podobne różnice zaobserwowano wśród projektantów, którzy zarejestrowali więcej niż jeden wzór w ciągu jednego roku. W Hiszpanii zarejestrowało je 74% kobiet, natomiast w Wielkiej Brytanii jedynie 14%.

EUIPO wykorzystało wyniki badania „Kobiety we wzornictwie”, by lepiej zrozumieć i docenić wkład kobiet w środowisko własności intelektualnej. Badanie to dostarczyło danych umożliwiających lepsze poznanie różnic między krajami, które są istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki badania.

EUIPO zapewnia także nowoczesne narzędzia i technologie, które pomagają w zapobieganiu i zwalczaniu naruszeń własności intelektualnej. Te narzędzia i technologie są dostępne na stronie internetowego obserwatorium.

Europejskie Obserwatorium do spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej EUIPO oferuje użytkownikom dostęp do szeregu analiz i badań dotyczących wszystkich aspektów własności intelektualnej. Dodatkowo, strona internetowego obserwatorium zawiera nowoczesne narzędzia i technologie, które pomagają zapobiegać i zwalczać naruszenia własności intelektualnej.

EUIPO jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zdecentralizowanych Urzędów Własności Intelektualnej (IP) na całym świecie. Siedziba Urzędu zlokalizowana jest w Hiszpanii, w mieście Alicante. EUIPO oferuje szeroki zakres usług w zakresie własności intelektualnej, w tym rejestrację Znaków Towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) i Zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych (ZWW). Co więcej, EUIPO współpracuje z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w całej UE oraz prowadzi europejskie obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej. Jako część swojej działalności, Urząd organizuje konkurs DesignEuropa Award, który odbędzie się w Niemczech, w Berlinie w wrześniu 2023 r.

EUIPO to dynamiczny lider w dziedzinie własności intelektualnej. Wieloletnie doświadczenie w wykrywaniu i zwalczaniu naruszeń w zakresie własności intelektualnej oraz ustanawianiu globalnych standardów ochrony własności intelektualnej, czyni z tej agencji jedną z najważniejszych organizacji w tej dziedzinie. EUIPO stale współpracuje z Ministerstwami i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej w całej UE, aby zapewnić skuteczną ochronę własności intelektualnej.

Europejskie Obserwatorium do Spraw Naruszeń Praw Własności Intelektualnej (EUIPO) zostało założone w 2009 roku w celu wzmocnienia ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej oraz walki z narastającym zagrożeniem naruszania praw własności intelektualnej w Europie. 5 czerwca 2012 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 386/2012, Obserwatorium przeniesiono do EUIPO.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ