Home Polityka i społeczeństwo Interreg NEXT: Nowe możliwości współpracy Polska-Ukraina 2021-2027

Interreg NEXT: Nowe możliwości współpracy Polska-Ukraina 2021-2027

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprosiło samorządowców z Polski i Ukrainy na spotkanie w Przemyślu, którego głównym tematem były podsumowanie dwóch dekad współpracy transgranicznej obu państw. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wykorzystała okazję, aby ogłosić pierwsze konkursy na polsko-ukraińskie projekty.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało spotkanie w Przemyślu, podczas którego samorządowcy z Polski i Ukrainy dyskutowali o wspólnych osiągnięciach w dziedzinie współpracy transgranicznej za ostatnie dwie dekady. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wykorzystała okazję, aby ogłosić pierwsze konkursy na polsko-ukraińskie projekty.

Niedawne trzy edycje programu Polska-(Białoruś)-Ukraina to wyjątkowa okazja do współpracy pomiędzy pogranicznymi społecznościami i samorządami z Polski i Ukrainy. Środki z budżetu Unii Europejskiej pozwoliły nam na dofinansowanie budowy nowych dróg, poprawę dostępu do czystej wody oraz budowę i wyposażenie szpitali. Jesteśmy dumni z tego, że nasze wysiłki wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców Podkarpacia i pogranicza polsko-ukraińskiego – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dwudziestoletnie partnerstwo między polskimi i ukraińskimi samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz administracją zostało wyraźnie podkreślone podczas konferencji, w której uczestniczyli m.in. minister Marek Kuchciński, Wojewoda Ewa Leniart, Marszałek Władysław Ortyl oraz Konsul Generalna RP we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz. Przedstawiciele wszystkich stron zgromadzili się, aby wspólnie dzielić się swoimi doświadczeniami w realizacji wspólnych projektów na pograniczu polsko-ukraińskim.

Podczas drugiego etapu wydarzenia ogłoszono pierwszy nabór projektów w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Uczestnicy mogli skorzystać z ogromnego budżetu w wysokości 187 mln euro i aż 90% maksymalnego dofinansowania dla wybranych projektów.

Partnerzy z Polski i Ukrainy mają szansę skorzystać z unijnych funduszy na wspólne projekty, obejmujące priorytety Zdrowia (37 mln euro) oraz Środowiska (43 mln euro). Pierwszy nabor wniosków otwarty jest już teraz!

Aby wykorzystać potencjał polsko-ukraińskiej współpracy do ochrony zdrowia, wzmocnimy treningi specjalistów medycznych oraz wsparcie w dziedzinie inwestycji i zakupu sprzętu. Będziemy dążyć do tego, aby osoby dotknięte skutkami agresji rosyjskiej miały dostęp do profesjonalnej opieki medycznej. Dzięki współpracy uda nam się zniwelować skutki konfliktu i zapewnić osobom poszkodowanym lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

Środowisko ma priorytetowy status, dlatego szczególnie mile widziane są projekty dotyczące zarządzania zmianami klimatycznymi, zapobiegania skutkom katastrof naturalnych, zapewnienia dostępu do wody o wysokiej jakości, zrównoważonej gospodarki wodnej, zachowania bioróżnorodności oraz ograniczenia wszelkich rodzajów zanieczyszczeń.

Za nami długa historia otwartości i przełamywaniu stereotypów, które są istotnym składnikiem współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Nadszedł czas, aby otworzyć kolejną kartę wspólnych relacji – program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Do tego celu planujemy już w tym roku przystąpić do pierwszych rozstrzygnięć.

MFiPR oficjalnie ogłosiło powstanie programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 – programu, który ma na celu pogłębienie współpracy między naszymi krajami. Wierzymy, że dzięki niemu zapiszemy nową kartę wspólnych relacji mądrze i odpowiedzialnie.

Obszar Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 uwzględnia województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego w Polsce, a także obwody zachodniej Ukrainy: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

wspieranie zdrowia publicznego poprzez ograniczanie szkodliwych nawyków żywieniowych i zachowań niezdrowych, a także zwalczanie chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz skuteczność systemów zapobiegania i reagowania na katastrofy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za zarządzanie programem.

Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy zapewnia koordynację wdrażania programu po stronie ukraińskiej.

Program skupia się na 5 priorytetach: Środowisko, Zdrowie, Edukacja, Przemysł i Infrastruktura oraz Społeczeństwo.

Priorytet 1: Środowisko ma na celu wspieranie adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także wzmocnienie odporności z wykorzystaniem podejścia ekosystemowego oraz zapewnienie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej.

Dodatkowo program wspiera ochronę i ocalenie przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także ograniczanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia.

Priorytet 2: Zdrowie ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Program ma także na celu poprawę zdrowia publicznego poprzez ograniczanie szkodliwych nawyków żywieniowych i zachowań niezdrowych, a także zwalczanie chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz skuteczność systemów zapobiegania i reagowania na katastrofy.

Priorytet 3: Turystyka

Promowanie wykorzystania kultury i zrównoważonej turystyki jako katalizatora rozwoju gospodarczego, włączenia społecznego oraz tworzenia innowacji społecznych.

Priorytet 4: Współpraca

Poprawa skuteczności działania administracji publicznej za pomocą wspierania współpracy prawnej i administracyjnej, współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w kontekście usuwania przeszkód prawnych i innych barier w regionach przygranicznych.

Usprawnienie współpracy między społeczeństwami poprzez wsparcie wspólnych inicjatyw i projektów.

Podnoszenie zdolności do budowania sieci współpracy między miastami i regionami, aby wzmocnić kooperację i wymianę doświadczeń.

Priorytet 5: Budowanie wzajemnego zaufania

Rozwój infrastruktury przejść granicznych oraz szkolenia dla służb mundurowych, wspierające działania ułatwiające kontakty międzyludzkie, są nadrzędnym celem Programu.

Program skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, służb, inspekcji i straży, państwowych jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych, izb handlowych, gospodarczych i biznesowych.

Program obejmuje duże projekty infrastrukturalne (o wartości co najmniej 2,5 mln euro, wybierane w trybie pozakonkursowym), projekty konkursowe (o wartości dofinansowania od 100 tys. do 2,5 mln euro) oraz mikroprojekty (o wartości dofinansowania do100 tys. euro).

W ramach Programu zaplanowano serię 20 wydarzeń z okazji 20-lecia w 2023 roku, w tym 10 w Polsce i 10 na Ukrainie. Będą one prezentować sukcesy projektów, a wspólną organizacją będą zajmować się dotychczasowi beneficjenci. Wydarzenia te będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

PAP SA publikuje komunikaty w swoim serwisie, zgodnie z treścią dostarczoną przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatu, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do jego treści.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ