Home Biznes i finanse ERBUD SA (57/2022) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 32,1 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu Inwestycji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób P

ERBUD SA (57/2022) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 32,1 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu Inwestycji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób P

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał znaczącą Umowę o wartości 32,1 mln zł netto na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu Inwestycji p.n.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie” – na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 2022.12.22

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

3 Wartość kontraktu 32 139 420,00 zł netto

4 Przedmiot kontraktu „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla realizacji II-go i III-go etapu Inwestycji p.n.:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie wraz z wewnętrznymi instalacjami : wod.-kan., c.o., gaz, wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacja chłodnicza, elektryczna, teletechniczna, gazów medycznych; rozbiórka części budynku PCCHP – segment B; rozbudowa , przebudowa budynku gazów medycznych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, gazów medycznych, c.o., wentylacji mechanicznej; budowa stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego; urządzenia budowlane: miejsca postojowe, drogi, dojścia piesze, mur oporowy, zbiornik tlenu, czerpnia powietrza; zewnętrzne doziemne instalacje: wodociągowe, c.o., c.c.w.,c.t., gazowe, k.s., gazów medycznych, k.d., elektryczne NN, przebudowa instalacji elektrycznych, oświetlenie zewnętrzne terenu i kanalizacji kablowej; przyłącza i sieci: przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne SN, przebudowa sieci teletechnicznych” na działkach nr 69/19, 69/17, 69/14, 69/20, 69/21 obr 207 w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej” na podstawie pozwolenia na budowę

– Decyzja nr 384/2018 z dnia 07.05.2018r.”

5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Lubelska 2, 35-241 Rzeszów

6 Terminy realizacji 22.12.2022 r. – 15.11.2023 r.

7 Warunki płatności Fakturowanie zakończonych etapów robót, termin płatności faktur: 60 dni od daty otrzymania; fakturowanie częściowe do 90% wartości brutto całego zamówienia, pozostałe 10% po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego robót

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 4% wartości kontraktu brutto: 1 565 580,74 zł; termin obowiązywania 22.12.2022 – 15.12.2023 r. (gwarancja ubezpieczeniowa)

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 1,2% wartości kontraktu brutto: 469.674,22 zł; termin obowiązywania od 16.12.2023 r. do 30.12.2030 r. (gwarancja ubezpieczeniowa)

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) –

11 Kary „a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy za każdy dzień roboczy zwłoki,

b) za zwłokę w przekazaniu niezbędnych dokumentów uniemożliwiających dokonanie odbioru końcowego robót, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wartości wadliwego elementu, za każdy dzień zwłoki,

d) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę w wysokości 1 000,00 zł, za każdy przypadek.

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2.500,00 zł za każdy stwierdzony brak zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty,

f) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany w wysokości 1.500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

g) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na roboty, dostawy lub usługi lub jej zmiany w wysokości 2.500,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

h) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień liczony,

i) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego,

* łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę z powodu zaistnienia okoliczności o których mowa powyżej w pkt. od a) do i) nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto.

12 Uwagi Budowa realizowana przez Oddział Rzeszów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ