Home Biznes i finanse DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

DĘBICA SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

by Wiadomości Rzeszów
0 comment
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 1 595 993 1 142 290 343 764 251 207
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 078 42 929 6 909 9 440
Zysk (strata) brutto 36 640 44 274 7 892 9 736
Zysk (strata) netto 29 019 35 256 6 250 7 753
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 199 60 114 -3 058 13 220
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 322 -53 773 -7 608 -11 826
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 635 -1 574 -352 -346
Przepływy pieniężne netto, razem -51 156 4 767 -11 018 1 048
Aktywa, razem (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 252 476 1 980 569 481 237 430 615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 094 435 819 525 233 824 178 181
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 576 3 449 978 750
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 986 008 708 234 210 658 153 984
Kapitał własny (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 158 041 1 161 044 247 413 252 434
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 23 591 24 008
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,10 2,55 0,45 0,56
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,10 2,55 0,45 0,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83,90 84,12 17,92 18,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego półrocza i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83,90 84,12 17,92 18,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,32 3,72 0,50 0,82

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ