Home Biznes i finanse Apel branży chłodniczej i grzewczej do PE i Rady – czas na zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych

Apel branży chłodniczej i grzewczej do PE i Rady – czas na zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Branża urządzeń chłodniczych i grzewczych jest zaniepokojona proponowanymi zmianami w rozporządzeniu unijnym dotyczącym ograniczania użycia fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Organizacje reprezentujące największe firmy z branży uważają, że obecny kształt nowelizacji może znacząco opóźnić odejście od paliw kopalnych i spowodować negatywne skutki gospodarcze i społeczne. Apelują one do europosłów i państw członkowskich, aby wprowadzone zmiany były realistyczne i umożliwiały osiągnięcie celów w zakresie ochrony klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Organizacje reprezentujące przemysł urządzeń chłodniczych i grzewczych w Polsce wystosowały do europosłów z kraju apel o dostosowanie celów ograniczenia użycia F-gazów do realnych możliwości technologicznych. F-gazy są ważnym elementem urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, stanowiących istotny składnik rynku.

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zaplanowanej na 29-30 marca 2023 r., nadawcy apelu powołują się na zagrożenia, które może wywołać zaakceptowanie propozycji regulacji zaproponowanych przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jako alternatywę, wnoszą o przyjęcie zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Zamiast tego, przedstawiciele przemysłu wnoszą o wprowadzenie bardziej umiarkowanych limitów, które będą zachęcać do przejścia na nowe, bardziej przyjazne dla środowiska technologie, wykorzystujące takie substancje jak amoniak, woda i dwutlenek węgla.

Przemysł twierdzi, że bardziej elastyczne limity pozwolą zachować zrównoważony rozwój technologii, zachęcając firmy do zakupu nowych, bardziej zaawansowanych technologii chłodniczych, które będą w stanie w pełni wyeliminować lub zredukować wpływ F-gazów na środowisko.

W celu osiągnięcia tego celu, przedstawiciele przemysłu wypowiadają się za wprowadzeniem programu dobrowolnego zobowiązania do zmniejszania emisji F-gazów, który zapewniłby firmom maksymalną elastyczność w określonym przedziale czasowym.

Współpraca między branżą a rządami będzie niezbędna w celu wdrożenia tego planu, który z pewnością przyczyni się do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju technologicznego, zwłaszcza w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji.

„Propozycja poprawek regulacji do nowelizacji rozporządzenia ws. F-gazów przedstawiona przez Komisję ENVI nie tylko dalece wykracza poza pierwotne założenia przedstawione przez Komisję Europejską, ale także stawia cele niemożliwe do zrealizowania przez przemysł. Przyjęcie tak rygorystycznej regulacji będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, toczącą się transformację energetyczną oraz poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce” – czytamy w skierowanym do europarlamentarzystów apelu branży.

Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty, sygnatariusze apelu wzywają do przesunięcia w czasie wprowadzenia wymogów dotyczących F-gazów. Przesunięcie w czasie umożliwiłoby przedsiębiorstwom zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na F-gazy. Przez to, w długoterminowej perspektywie, udałoby się osiągnąć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Przesunięcie w czasie wprowadzenia wymogów dotyczących F-gazów, pozwoliłoby na przygotowanie odpowiednich rozwiązań, które zagwarantują zatrudnienie i wzrost gospodarczy w krótkim czasie. Dodatkowo w długoterminowej perspektywie, przyczyniłoby się do osiągnięcia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Sygnatariusze apelu są zgodni co do konieczności przesunięcia w czasie wprowadzenia wymogów dotyczących F-gazów, aby zapewnić czas na przygotowanie i wdrożenie właściwych rozwiązań oraz osiągnięcie celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

„Silne ograniczenia kontyngentu w połączeniu z zakazami wprowadzania do obrotu i eksportu produktów nawet do krajów niebędących stroną umów międzynarodowych (…) zagrozi warunkom prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa z naszego sektora. W szczególności ucierpią małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się komercyjnymi systemami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i grzewczymi” – przestrzegają autorzy apelu i zwracają uwagę, że nowe technologie, spełniające nowe kryteria, są drogie i złożone, co po pierwsze utrudnia i wydłuża opracowanie nowych konstrukcji firmom o ograniczonych zasobach finansowych i ludzkich, a po drugie – faworyzuje duże podmioty, których kapitał pozwala szybko przygotować odpowiednie rozwiązania techniczne.

Przy przyjmowaniu decyzji dotyczących emisji F-gazów, należy wziąć pod uwagę różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. W niektórych krajach, w tym w Polsce, wykorzystanie węgla stanowi znaczący udział w miksie energetycznym, stąd konieczne jest ułatwienie odchodzenia od jego wykorzystywania. Jednocześnie, aby osiągnąć ogólne cele redukcji emisji, Komisja ENVI skoncentrowała się na F-gazach, które odpowiadają za 2,3% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

W przypadku polityki dotyczącej redukcji emisji F-gazów, należy wziąć pod uwagę różnice między państwami członkowskimi. Na przykład, w Polsce większość energii pochodzi z wykorzystania paliw kopalnych i dlatego konieczne jest zapewnienie wsparcia w zakresie odejścia od wykorzystywania tego rodzaju paliw. Jednocześnie, Komisja ENVI skupiła się na F-gazach, które odpowiadają jedynie za 2,3% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Należy uwzględnić zróżnicowanie między poszczególnymi państwami członkowskimi w zakresie redukcji emisji F-gazów. Na przykład, w Polsce większość energii pochodzi z paliw kopalnych, dlatego jest ona szczególnie narażona na ryzyko globalnego ocieplenia. W związku z tym należy zapewnić wsparcie w celu przyspieszenia transformacji energetycznej, która umożliwi odejście od węgla. Komisja ENVI skupia się natomiast na F-gazach, które stanowią jedynie 2,3% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Regulacja wprowadzana w obecnym kształcie, może mieć daleko idące konsekwencje dla gospodarki, a skutki odczują wszyscy obywatele Polski. Wzrost kosztów energetycznych może dotknąć wszystkie sektory gospodarki, w tym supermarketów, ośrodków rekreacyjnych, centrów handlowych, teatrów, kin i innych obiektów użyteczności publicznej. Przedsiębiorcy z branży mięsnej, mlecznej, handlowej i restauracyjnej poniosą wyższe koszty i w konsekwencji podniesie się cena produktów na rynku. Każdy z obywateli Polski odczuje te zmiany finansowe.

Ponadto, wielu producentów i dostawców sprzętu będzie musiało zmniejszyć produkcję, a nawet zaprzestać działalności, co doprowadzi do zmniejszenia popytu na rynku i redukcji miejsc pracy. Zmiany te będą miały wpływ na budżety domowe wszystkich obywateli Polski.

Stosowanie F-gazów jest niezbędne dla prawidłowego działania pomp ciepła, a ich wykorzystanie wzrosło o 120 proc. w ciągu ostatnich kilku lat. Obecnie ok. 500 000 takich urządzeń jest zainstalowanych w Polsce, co wpływa pozytywnie na dekarbonizację i ograniczenie emisji CO2 w sektorze mieszkaniowym. Jednak zmiana przepisów dotyczących stosowania F-gazów może w niedalekiej przyszłości skutkować brakiem możliwości serwisowania istniejących urządzeń, ponieważ zaledwie 1 proc. serwisantów jest przeszkolonych w zakresie alternatywnych czynników chłodniczych i grzewczych. Spowoduje to wzrost kosztów i serwisu, a także osłabienie zainteresowania pompami ciepła przez potencjalnych nabywców, co może mieć poważny wpływ na realizację transformacji energetycznej w Polsce.

Proponowane zmiany mogą mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw będzie musiało poszukiwać alternatywnych rozwiązań technologicznych, co prawdopodobnie doprowadzi do zmian w strukturze rynku i zawężenia zakresu działalności. Przychody będą nieadekwatne do wzrastających kosztów stałych, co może skutkować zwolnieniem pracowników lub zamknięciem działalności.

Kontynuując powyższy apel, postulujemy, aby państwa członkowskie UE zadeklarowały swój sprzeciw wobec wyżej wspomnianej propozycji i jednocześnie zmobilizowały siły, aby wynegocjować lepsze rozwiązania. Aby to osiągnąć, potrzeba silnego wsparcia przez podmioty biznesowe, organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie, które powinny wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w celu wypracowania lepszych rozwiązań w zakresie ochrony klimatu.

Dlatego zwracamy się do parlamentarzystów z apelem o zastosowanie bardziej odpowiedzialnych i proekologicznych rozwiązań, które nie tylko zapewnią skuteczną ochronę klimatu, ale będą także w stanie zapewnić wsparcie gospodarcze konieczne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wiemy, że jest to możliwe, jeśli zechcemy zjednoczyć nasze siły.

Ponieważ wymienione wyżej zmiany mogą mieć ogromny wpływ na krajobraz klimatyczny UE, proponujemy, aby parlamentarzyści wykorzystali swoją pozycję i władzę, aby zatrzymać te niekorzystne zmiany. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem możemy doprowadzić do konstruktywnych rozwiązań, które zapewnią zarówno ochronę środowiska, jak i wsparcie dla gospodarki.

„Uważamy, że osiągnięcie celów strategicznych UE będzie możliwe poprzez zapewnienie zgodności rozporządzenia w sprawie F-gazów z dostępnością sprzętu, alternatywnymi czynnikami chłodniczymi o niższym GWP oraz przeszkolonymi pracownikami do ich instalacji. Wprowadzenie zbyt szybkiej transformacji poskutkuje dużymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej i kosztami społecznymi” – czytamy w apelu.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ