Home Biznes i finanse POLIMEX MOSTOSTAL SA (1/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLIMEX MOSTOSTAL SA (1/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z otrzymaniem przez Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) od PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie oraz Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad zostaną przewidziane następujące punkty: (i) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, (ii) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, (iii) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikami: (i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki do niniejszego raportu stanowią ponadto: kopia wniosku o zwołanie Zgromadzenia z załącznikami oraz projekty Statutu Spółki – w wersji z naniesionymi zmianami i w wersji docelowej jednolitej.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ