Home Polityka i społeczeństwo MRiRW: Nowe Możliwości dla Rolników – Osiem Systemowych Projektów Rozwiązań

MRiRW: Nowe Możliwości dla Rolników – Osiem Systemowych Projektów Rozwiązań

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło wczoraj wypracowane przez siebie projekty rozwiązań dla polskiego rolnictwa. Minister Anna Gembicka podkreśliła, że wdrożenie tych projektów zapewni rolnikom stabilność, przewidywalność i opłacalność. Osiem wybranych projektów ma na celu zapewnienie rolnikom bezpieczeństwa, tak aby mogli oni w pełni korzystać ze swoich upraw.

Podczas spotkania z dziennikarzami, któremu towarzyszył poseł Jarosław Sachajko, minister Annie Gembickiej zaznaczyła, że rolnictwo potrzebuje ponadpartyjnego porozumienia.

– Jesteśmy dowodem na to, że jesteśmy w stanie wypracować dobre rozwiązania pomimo różnic między partiami. Wspólnie pracowaliśmy nad tymi projektami i jestem przekonana, że wszyscy na tym skorzystają – powiedziała szefowa resortu rolnictwa.

Aby zwiększyć samowystarczalność żywieniową i opłacalność produkcji rolniczej, Minister podkreśliła konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań i inicjatyw. Dzięki temu Polska będzie mogła utrzymać swoją pozycję jako lidera w Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem w celu zapewnienia rolnikom odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę jest wprowadzenie programów wsparcia i nowych technologii, które pomogą w zwiększeniu wydajności i jakości produktów.

Anna Gembicka podkreśliła, że aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, musi być jasne, że produkcja rolna powinna się opłacać. Dzięki temu polscy rolnicy będą w stanie konkurować z ukraińskimi i zapewnić Polsce bezpieczeństwo żywnościowe.

Minister Anna Gembicka wskazała, że rząd w ostatnich miesiącach wdrożył wiele programów i rozwiązań doraźnych, jak chociażby dopłaty, jednak wymagane jest wprowadzenie systemowych działań.

– Wiemy, że musimy zapewnić długofalowe i trwałe rozwiązania, aby zapewnić polskim rolnikom sprawiedliwe wynagrodzenie za wysiłek włożony w produkcję – przypomniała szefowa resortu rolnictwa.

Podczas konferencji prasowej minister Anna Gembicka i poseł Jarosław Sachajko zaprezentowali szereg propozycji systemowych rozwiązań, obejmujących m.in.:

1. Ustawę o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych – „Lokalna półka”.

2. Zmianę ustawy o paszach.

3. Zmianę Ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

4. Zmianę ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

5. Zmianę ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

6. Zmianę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – wprowadzenie opłacalności uprawy konopi włóknistych.

7. Ustawę o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki.

8. Zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Minister Anna Gembicka wyjaśniła również założenia projektu „Lokalna półka”, mającego na celu ułatwienie konsumentom dostępu do polskich produktów lokalnych. – To skrócenie drogi transportowania produktów od pola do stołu. Dzięki temu pomijamy pośredników, a cały zysk trafia bezpośrednio do polskich rolników – zaznaczyła minister.

Projekt zakłada wprowadzenie szeregu udogodnień dla konsumentów:

• Zwiększenie dostępu do lokalnych produktów spożywczych, zwłaszcza owoców i warzyw, mięsa i produktów mięsnych, mleka i produktów mlecznych oraz pieczywa.

• Skrócenie łańcucha dostaw żywności, aby zapewnić większą elastyczność w sytuacjach kryzysowych i zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe na poziomie lokalnym.

• Obowiązek sprzedaży produktów lokalnych w jednostkach handlu detalicznego, w ilości minimum 2/3 danej kategorii produktu spożywczego w danym roku.

• Stworzenie mechanizmu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich konkurencyjność na lokalnym rynku.

• W ramach realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych, sprzedawcy żywności powinni w pierwszej kolejności skupić się na produktach lokalnych z powiatu i powiatów przyległych;

• Następnie w ramach województwa i województw przyległych;

• A w ostateczności w ramach województw przyległych do województw przyległych.

• Sprzedawcy żywności powinni wykorzystywać odpowiednie narzędzia i strategie, aby jak najefektywniej promować produkty lokalne.

Ponadto, w celu promowania rodzimego białka, firmy paszowe zostaną zobowiązane do umieszczania na produktach lokalnych grafiki przedstawiającej flagę Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustawodawca dąży do tego, aby wsparć polskich rolników i zapewnić im rynek zbytu, a jednocześnie zagwarantować konsumentom wybór produktów pochodzących z polskiej produkcji. Do tego celu wprowadzone zostaną przepisy dotyczące wysokiej jakości produkcji pasz, a także kontrola jakości wytwarzanych pasz, tak aby konsumenci byli w stanie wybrać najwyższej jakości produkty.

Ustawa zakłada również wprowadzenie systemu wsparcia dla sektora paszowego. Będzie to obejmowało szeroki zakres środków dotyczących wsparcia finansowego, w tym dotacji i pożyczek, a także wsparcia doradczego dla producentów pasz.

Ustawa została przyjęta przez Sejm, a teraz czeka na podpisanie przez Prezydenta RP, aby wejść w życie.

Dzięki nowej ustawie polscy rolnicy będą mieć zapewniony bezpieczny dostęp do rynku dla swoich produktów białkowych.

Firmy paszowe będą zobowiązane do zakupu białka od polskich rolników, co zapobiegnie sytuacji sprzed kilku lat, kiedy rolnicy produkowali rośliny białkowe, ale nie było chętnych do ich kupna.

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa została zmieniona, aby zagwarantować producentom rolnym będącym członkami spółdzielni odszkodowanie za dostarczone produkty rolne, w sytuacji, gdy ich odbiorca stał się niewypłacalny.

Ustawa zapewnia, by producent rolny otrzymał rekompensatę, jeśli jego produkty zostały nabyte przez niewypłacalnego kupca spółdzielni.

Minister Gembicka poinformowała, że proponowana zmiana w ustawie o Funduszu Ochrony Rolnictwa zapewni rekompensaty dla podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, a także dla członków spółdzielni producentów rolnych, nawet jeśli spółdzielnia jest wierzycielem danego podmiotu.

Uchwalone przepisy umożliwiają wypłatę rekompensat dla każdego producenta rolnego wymienionego na liście wierzytelności. Planowana zmiana rozszerzy tę listę o wszystkich członków spółdzielni, którzy nie otrzymali należnych pieniędzy za dostarczone produkty rolne.

W 2023 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapewnił rekompensaty z tytułu braku zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań w 2022 r. Otrzymały one łącznie 17,06 mln zł. W 2024 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski do KOWR o uzyskanie rekompensaty z tytułu braku zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań w 2023 r.

Aby zapewnić lepszą reprezentację i wsparcie dla polskich rolników za granicą, zaproponowano wybór radców rolnych za pośrednictwem związków zawodowych rolników i branżowych związków rolników.

W tym celu zainicjowano proces umożliwiający zgłaszanie kandydatów do MRiRW, który będzie współdecydować o wyborze radcy rolnego w polskiej placówce dyplomatycznej.

Radcy rolni wzmocnią reprezentację interesów rolników i poprawią stosunki międzynarodowe w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Po wybraniu kandydata przez MRiRW, Szef Służby Zagranicznej powoła go do stanowiska radcy rolnego w placówce dyplomatycznej.

Zgłaszanie kandydatów na radców rolnych przez organizacje związkowe i rolnicze za granicą zapewni lepszą ochronę interesów rolników i wzmocni ich pozycję na arenie międzynarodowej.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Proponowane zmiany w ustawie polegają głównie na tym, aby zapewnić stronom umowy większą równowagę i uczciwość w traktowaniu. W tym celu zaplanowano:

• ustanowienie minimalnego poziomu cen detalicznych, który ma zapobiec nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej;

• zwiększenie poziomu przejrzystości w zakresie kwestii kontraktowych, takich jak ceny detaliczne, ceny hurtowe i opłaty za dostarczenie;

• wprowadzenie obowiązku przekazywania przez wszystkie podmioty handlu detalicznego i hurtowego informacji o sprzedawanych produktach do instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;

• ustanowienie mechanizmu, który zobowiązuje podmioty hurtowe i detaliczne do informowania rolników o zmianach cen detalicznych produktów rolnych.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Proponowane zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii mają na celu wsparcie przemysłu konopi włóknistych. W tym celu planuje się:

• zwiększenie dozwolonej zawartości THC w konopiach do 0,5 proc.;

• wprowadzenie dodatkowych ułatwień dla rolników, którzy chcą produkować konopie włókniste;

• wyeliminowanie konieczności zwracania się do wójta o zgodę na produkcję, zastępując ją obowiązkiem zgłoszenia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR);

• umożliwienie rolnikom przetwarzania i sprzedaży konopi włóknistych;

• ustanowienie systemu monitorowania działalności i produktów z konopi włóknistych.

Proponowane zmiany ustawy pozwolą rolnikom bez występowania o zgodę wytwarzać i sprzedawać produkty z produkowanych przez siebie konopi włóknistych, zawierających nie więcej niż 0,3 proc. THC – oznajmił poseł Jarosław Sachajko.

Ustawa o rekompensacie za szkody wyrządzone przez ptaki zakłada wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez:

• łabędzie, gęsi lub żurawie – w uprawach na gruntach ornych;

• kormorany – na gruntach pod stawami rybnymi.

Stawki rekompensat są ustalane w przeliczeniu na hektar powierzchni objętej szkodą (w przypadku łabędzi, gęsi lub żurawi) lub w oparciu o liczbę par lęgowych w koloniach oraz liczebności populacji pozalęgowej (w przypadku kormoranów).

Ustawa ma na celu zrekompensowanie właścicielom gruntów rolnych, którzy ponoszą szkody wywołane przez ptaki.

Ustawa zapewnia również, że rekompensaty będą wypłacane w terminie określonym w ustawie i będą pokrywać szkody wyrządzone przez ptaki.

Ustawa ma na celu zachęcenie właścicieli gruntów ornych i rybnych do przestrzegania zasad ochrony ptaków.

Anna Gembicka wyraziła swoje przekonanie, że chronienie rolników jest koniecznością, i zapowiedziała, że wszystkie starania zostaną podjęte, aby zrealizować ten projekt jak najszybciej.

Ubezpieczenie społeczne rolników jest istotnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego sektora rolnego.

Aby zapewnić rolnikom skuteczną ochronę socjalną, zaproponowano następujące rozwiązania:

• stworzenie warunków do zmiany struktury dochodów rolników poprzez zwiększenie możliwości połączenia pracy na etacie (do 3/4) z pracą w rolnictwie oraz umożliwienie rolnikom prowadzenia działalności gospodarczej poza sektorem rolnym;

Rozwiązania te zapewnią rolnikom emerytom i ich współmałżonkom pełną wypłatę renty rolniczej bez konieczności rezygnacji z działalności rolniczej prowadzonej wspólnie.

Dzięki tym działaniom dochody gospodarstw rolnych zostaną wzmocnione, co przyczyni się do zwiększenia równości szans rozwoju, ekonomii i życia społecznego – dodał poseł Jarosław Sachajko.

Minister zaprosiła rolników, organizacje rolnicze i branżowe do wspólnego spotkania, które odbędzie się w poniedziałek. Tematem spotkania będą zaprezentowane dzisiaj projekty, powstałe w wyniku wielu konsultacji z przedstawicielami zarówno protestujących, jak i rolników organizacji branżowych.

Minister zachęciła wszystkich do przybycia i wspólnego omówienia propozycji, które obecnie są opracowywane i mają na celu zapewnienie lepszego wsparcia dla rolników i branży.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby omówić nasze propozycje z przedstawicielami rolników i jak najszybciej przedstawić je na dalszą dyskusję. Jestem przekonana, że te działania są niezbędne, aby chronić interesy rolników” – powiedziała minister Anna Gembicka.

Minister wyraziła nadzieję, że ta debata otworzy nowe możliwości i doprowadzi do wprowadzenia dodatkowych rozwiązań.

Serwis PAP SA zobowiązuje się do publikowania komunikatów bez wprowadzania zmian w ich treści. Nadawca komunikatu odpowiada za treść swojego komunikatu zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ