Home Polityka i społeczeństwo Inwestycje spójnościowe wspierają rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w UE

Inwestycje spójnościowe wspierają rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w UE

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Komisja Europejska stwierdziła, że programowanie polityki spójności w latach 2021-2027 może przynieść 1,3 mln nowych miejsc pracy i zwiększyć średnio unijny PKB o 0,5 proc., z możliwym wzrostem nawet do 4 proc. w niektórych państwach.

„W tym celu w ramach polityki spójności uruchomi się w tym okresie inwestycje o łącznej wartości 545 mld euro, z czego 378 mld euro jest finansowane przez UE. Inwestycje te będą promować trwałą konwergencję społeczno-gospodarczą, spójność terytorialną, socjalną Europę sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz sprawną i sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową” – ogłosiła KE.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, zaprezentowała szczegółowe wyniki i cele, jakie można osiągnąć poprzez inwestycje w obszarze spójności w nadchodzących latach.

Ferreira podkreśliła, że inwestycje w obszarze spójności zapewnią znaczne korzyści w nadchodzących latach. Przedstawiła również szczegółowe informacje dotyczące osiąganych wyników i oczekiwanego postępu.

„Bardziej konkurencyjna, inteligentniejsza, bardziej ekologiczna, połączona oraz bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu Europa to nasza przyszłość – również dzięki funduszom spójności” – powiedziała Ferreira cytowana w komunikacie KE. Podkreśliła, że wkład polityki spójności w tworzenie coraz silniejszej Unii jest niepodważalny.

„Jej celem jest budowanie bardziej integracyjnej i socjalnej Europy. Inwestuje w ludzi: w sprzęt cyfrowy dla szkół, długoterminową opiekę nad osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji oraz w integrację zmarginalizowanych grup społecznych; pomaga w podejmowaniu pracy. Wszyscy powinniśmy być dumni z tego, co fundusze spójności umożliwiają każdego dnia w całej Europie” – powiedział Schmit.

Nicolas Schmit podkreśla, że polityka spójności ma wielki wpływ na zbliżenie regionów Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich lat Unia zainwestowała ponad 700 miliardów euro w politykę spójności, co doprowadziło do wzrostu dobrobytu i poprawy warunków życia w całej Europie.

Komisarz mówi, że polityka spójności zapewnia finansowanie, które pomaga krajom i regionom zmniejszyć różnice między nimi, a także tworzyć nowe miejsca pracy, poprawiać infrastrukturę i wspierać innowacje.

Komisja Europejska przypomina, że polityka spójności jest jednym z głównych źródeł finansowania w Europie. Z jej pomocą regiony Unii otrzymują niezbędne wsparcie w zakresie wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji.

Nicolas Schmit zauważa, że polityka spójności ma zasadnicze znaczenie dla zbliżenia regionów Unii Europejskiej. Poprzez wspieranie inwestycji w infrastrukturę, wsparcie dla przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, polityka spójności prowadzi do bardziej zrównoważonego wzrostu w całej Europie.

KE podkreśla, że dzięki polityce spójności, Unia Europejska może kontynuować dążenie do zmniejszania nierówności między regionami, a także wcielać w życie swoje polityczne priorytety.

Polityka spójności zapewnia finansowanie z kilku źródeł, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Każde z nich ma określony cel, który przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego wszystkich regionów i miast UE, ochrony środowiska i transportu w mniej zamożnych krajach UE, tworzenia sprawiedliwych miejsc pracy i integracyjnego społeczeństwa w UE oraz wspierania terytoriów najbardziej dotkniętych transformacją w kierunku neutralności klimatycznej.

„Polityka spójności zdecydowanie wspiera badania naukowe i innowacje oraz eliminuje przepaść cyfrową” – podkreśla w komunikacie KE.

Cele polityki spójności są zatem w pełni zgodne z wizją inteligentniejszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Mają one na celu poprawę jakości infrastruktury, przedsiębiorczości, innowacji, a także wykorzystania mocy obliczeniowej w celu polepszenia jakości usług publicznych.

W nowej perspektywie programy Unii Europejskiej pozwalają na rozwinięcie innowacyjnych technologii i inteligentnego wzrostu. Na przykład 83 tys. naukowców będzie miało dostęp do nowych, zaawansowanych obiektów badawczych, a 725 tys. przedsiębiorstw otrzyma wsparcie na innowacje.

Polityka spójności pozwala nam na stworzenie nowych rozwiązań dla uzyskania lepszych jakościowo usług publicznych, dlatego też jej cele są ściśle związane z wizją inteligentniejszej i bardziej konkurencyjnej Europy.

Unia Europejska wychodzi naprzeciw tym trendom, tworząc nowe programy, które są zaprojektowane tak, aby wspierać inteligentny wzrost i innowacje. Przykładami są 83 tys. naukowców, którzy będą mieli dostęp do ulepszonych obiektów badawczych oraz 725 tys. przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie na innowacje.

Poprzez wsparcie takich programów, Unia Europejska angażuje się w proces tworzenia inteligentniejszej i bardziej konkurencyjnej Europy. Jest to możliwe dzięki polepszeniu jakości infrastruktury, przedsiębiorczości, innowacji, a także wykorzystaniu mocy obliczeniowej w celu uzyskania lepszych usług publicznych.

Poprzez politykę wsparcia naszego kraju dąży do zapewnienia modernizacji i cyfryzacji usług użyteczności publicznej, w których uczestniczy 22,5 tys. organów administracji publicznej, a także pomaga przedsiębiorstwom w transformacji cyfrowej.

„Wspiera ona również rozwój umiejętności cyfrowych i infrastruktury cyfrowej, w tym poprzez podłączenie 3,1 mln gospodarstw domowych do ultraszybkiej sieci telefonii ruchomej i stacjonarnej infrastruktury cyfrowej” – wskazuje KE.

Europa będzie wspierać przemysł i sektory, które przyczyniają się do osiągnięcia tych celów, tworząc nowe miejsca pracy i lepsze warunki życia dla obywateli. Musi to być zrobione z zaangażowaniem cyfrowym i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Aby wesprzeć transformację, Europa wykorzysta finansowanie i innowacje w celu wzmocnienia systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii, aby były one bardziej odporne na katastrofy naturalne, lepiej wykorzystywać surowce naturalne i wspierać sektory usług i rynki, które pozostaną kluczowe w nowym systemie.

Aby transformacja ku gospodarce bezemisyjnej i bardziej odpornej Europie została zrealizowana, potrzebne będzie wspólne wysiłki wszystkich ważnych interesariuszy – od rządów po przedsiębiorstwa, od lokalnych społeczności po akademickich ekspertów. Wszyscy muszą współpracować, aby stworzyć system, który będzie w stanie wytrzymać wyzwania wynikające z globalnego ocieplenia i sprawiedliwie wspierać obywateli.

W celu stworzenia bardziej odpornej Europy konieczne jest uruchomienie programów edukacyjnych na szeroką skalę, aby zapewnić ludziom wiedzę i narzędzia do wykorzystania w przystosowywaniu się do zmiany klimatu. Programy te powinny obejmować wiedzę na temat technologii i innowacji niezbędnych do przemiany, a także zachęcać do uczestnictwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Rządy powinny stworzyć regulacje i inne mechanizmy wsparcia, które ułatwią przemysłowi i społeczeństwu wdrożenie odpowiednich innowacji i pozwolą na szybką adaptację do koniecznych zmian. Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z szerokiego wachlarza nowych możliwości biznesowych, które pojawią się wraz z transformacją.

Europa musi połączyć dyrektywy i narzędzia w celu wspierania postępu w kierunku gospodarki bezemisyjnej i bardziej odpornej na zmiany klimatyczne. Ważne jest, aby wzmocnić innowacje i modernizację przemysłu, aby umożliwić szybkie przystosowanie się i zapewnić, że wszyscy uczestnicy rynku są w stanie wyjść na prostą w nowej rzeczywistości.

Realizację ambitnych celów w ramach planu REPowerEU wspiera polityka spójności, która wspiera projekty dotyczące efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. Te kluczowe działania obejmują poprawę charakterystyki energetycznej 32 mln m² budynków publicznych i 723 tys. gospodarstw domowych, a także zainstalowanie dodatkowej mocy w zakresie energii odnawialnej w wysokości 9 555 MW.

1. Planowane jest wsparcie budowy 229 tys. hektarów nowej zielonej infrastruktury, pozwalającej przystosować się do zmian klimatu oraz zmniejszyć ryzyko klęsk żywiołowych.

2. Dołożymy starań, by wdrożyć 1 230 km nowych i zmodernizowanych linii tramwajowych i metra oraz 12,2 tys. km infrastruktury rowerowej, w celu wspierania zrównoważonej mobilności miejskiej.

3. Inwestycje w obszarze spójności pozwolą dostarczyć czystą wodę i udoskonalić infrastrukturę ściekową dla 16,4 mln osób.

4. Fundusze spójności służą do wspierania ludzi w ich życiu zawodowym, poprzez rozwój ich umiejętności, co ma być kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia unijnego celu, zgodnie z którym co najmniej 60 proc. wszystkich dorosłych uczestniczy w szkoleniach.

5. Poprawa warunków życia i zatrudnienia 6,5 mln bezrobotnych ma na celu wzmocnienie włączenia społecznego i zgodności z Europejskim filarem praw socjalnych.

Aby zwiększyć integrację i włączenie ponad 3 mln osób, w tym 600 tys. osób z grup zmarginalizowanych, takich jak Romowie, zostaną przeznaczone środki na wsparcie tychże osób. Ponadto, 1,7 mln uczniów szkół podstawowych i średnich będzie miało możliwość korzystania z nowych lub zmodernizowanych placówek edukacyjnych, a na studia zapisać się może aż 3,5 mln osób.

Przewiduje się, że dzięki wprowadzeniu ulepszeń w sferze opieki zdrowotnej i długoterminowej, w tym zakupie nowych lub zmodernizowanych urządzeń medycznych, około 60 milionów pacjentów będzie miało dostęp do specjalistycznych porad i leczenia.

Koncentracja na infrastrukturze transportowej ma doprowadzić do lepszego połączenia między państwami członkowskimi. Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie polityki spójności ma na celu umożliwienie lepszego połączenia krajów europejskich poprzez rozwój sieci transportowej. Przewiduje ona inwestycje w infrastrukturę transportową, która ma poprawić połączenia między państwami członkowskimi i wyeliminować bariery transportowe.

Modernizacja i budowa infrastruktury transportowej ma zapewnić łatwiejszy i szybszy transport między państwami członkowskimi, zapewniając jednocześnie bardziej wydajne wykorzystanie dostępnych zasobów. Nowoczesny transport ma usprawnić przepływ towarów i osób, a także poprawić jakość życia obywateli UE.

Łatwiejsze przemieszczanie się w Europie

UE pracuje nad zapewnieniem łatwiejszego przemieszczania się w Europie, aby zwiększyć mobilność obywateli i zapewnić szybszy i łatwiejszy transport pomiędzy państwami członkowskimi. Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie polityki spójności przewiduje inwestycje w infrastrukturę transportową, aby zniwelować bariery i poprawić połączenia między państwami.

Dzięki inwestycjom w infrastrukturę transportową czas potrzebny do przemieszczania się między państwami członkowskimi ma się skrócić. Inwestycje w kolej, drogi i połączenia lotnicze mają przyczynić się do rozwoju transportu i połączeń międzynarodowych, zapewniając szybszy i wygodniejszy transport przez granice.

Poprzez programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, obejmującej całą UE i kraje sąsiedzkie, zostaną wpompowane fundusze w wspólne projekty, w których zaangażowane zostaną ponad 2 miliony osób, 40 299 organizacji oraz 25 456 małych i średnich przedsiębiorstw.

Unia Europejska planuje przeznaczyć do 2022 r. ponad 315 mld euro na działania w ramach polityki spójności w kierunku wymienionych wyżej celów transformacji. Środki te będą wykorzystywane m.in. do finansowania zielonych technologii, zmiany struktury przemysłu, zmiany kwalifikacji zawodowych i zmniejszenia skutków ubocznych transformacji.

Realizacja celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz gospodarki Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r. wymaga wyzwań w wielu obszarach. Wsparcie polityki spójności będzie kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwej transformacji, by ludzie i miejsca najbardziej dotknięte przez środowisko naturalne i społeczne skorzystały z korzyści z niej płynących.

Polityka spójności Unii Europejskiej ma na celu wspomaganie transformacji w celu osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w zakresie energii i klimatu oraz gospodarki Unii neutralnej dla klimatu do 2050 r. W ramach polityki spójności skoncentrowano się na wspieraniu przedsiębiorstw, zwiększaniu umiejętności pracowników i wzmacnianiu odporności społecznej. Środki w wysokości 315 mld euro mają zostać wykorzystane do wspierania zielonych technologii, zmiany struktury przemysłu, zmiany kwalifikacji zawodowych oraz zmniejszenia skutków ubocznych transformacji.

Unia Europejska wielokrotnie podkreśla, że transformacja w kierunku neutralności klimatycznej powinna być sprawiedliwa i prowadzić do wzrostu gospodarczego, wzrostu zatrudnienia, lepszego stanu zdrowia i poprawy jakości życia. Polityka spójności będzie stanowić podstawę do zapewnienia, że wszyscy skorzystają z korzyści płynących z przeprowadzanej transformacji.

Wszystkie informacje na temat wyników polityki spójności w latach 2021-2027 są dostępne na stronie Komisji Europejskiej tutaj.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ