Home Biznes i finanse SANOK RUBBER COMPANY SA (5/2022) Kierunki strategiczne rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024

SANOK RUBBER COMPANY SA (5/2022) Kierunki strategiczne rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Sanok Rubber Company S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zarząd Emitenta w dniu 14 czerwca 2022 roku podjął uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Kierunków strategicznych rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024” („Kierunki strategiczne”). W ramach Kierunków strategicznych, po długoterminowym ukierunkowaniu rozwoju Grupy na segment produktów dla motoryzacji, Emitent skupi się na rozwoju pozostałych segmentów działalności, stawiając w centrum kwestię maksymalizacji osiąganych marż.

W szczególności Spółka zakłada:

? wzrost efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach,

? wzrost skali działania i wyników finansowych,

? zrównoważoną dywersyfikację z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach.

Wzrost organiczny ma dotyczyć w głównej mierze segmentów z relatywnie wysokimi marżami i wysokim potencjałem wzrostu sprzedaży – mieszanki, infrastruktura, przenoszenie napędów, produkty dla medycyny. Z kolei zakładana aktywność w obszarze potencjalnych przejęć ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej oraz ma sprzyjać transformacji w kierunku dostaw rozwiązań systemowych (potencjalne akwizycje w segmentach spoza motoryzacji). W ramach możliwych inwestycji M_A Emitent jest zainteresowany jedynie takimi aktywami z segmentów non-automotive, które od razu po przejęciu pozwolą na pozytywną kontrybucję do wyników skonsolidowanych Grupy. Z kolei w segmencie automotive celem Emitenta jest m.in. wzrost marż, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych oraz wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie. We wszystkich segmentach biznesowych Emitent zamierza kontynuować filozofię „lean”, intensyfikację działalności R_D, rozwój kompetencji przyszłości, innowacyjności i przedsiębiorczości na wszystkich poziomach. Spółka zamierza budować przewagi konkurencyjne poprzez efektywność operacyjną i technologiczną.

Emitent zamierza długoterminowo pozostać spółką dywidendową (w latach 2017-2021 ponad 230 mln zł wypłaconych dywidend), jednakże ze względu na plany inwestycyjne, w tym dotyczące aktywności M_A, R_D oraz transformacji energetycznej Zarząd Emitenta może czasowo rekomendować wstrzymanie jej wypłaty.

Zmienność i nieprzewidywalność uwarunkowań prowadzonej działalności biznesowej jest powodem odstąpienia przez Zarząd od podania do publicznej wiadomości celów liczbowych w obszarze generowanych rezultatów finansowych. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż trwa proces przeglądu opcji strategicznych Emitenta, opisany w RB nr 22/2018.

Grupa Sanok Rubber zamierza kontynuować podejmowanie licznych inicjatyw ESG. Prowadzi swoją działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, nastawiony na zrównoważony wzrost z zachowaniem najwyższej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia i jakości życia swoich pracowników, poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego. W 2021 roku Spółka została wyróżniona jako Lider Świadomości Klimatycznej w raporcie Climate Crisis Awareness 2021

opracowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) i Bureau Veritas. Celem strategicznym Emitenta jest rozszerzanie palety działań zorientowanych na zrównoważony wzrost i konsekwentna ich realizacja.

Grupa Sanok Rubber zakłada kontynuację długofalowych działań w celu redukcji śladu węglowego o około 9,5% do roku 2030, przy istotnej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Rozważane jest zastąpienie kotłowi węglowej innym źródłem energii, w tym potencjalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). W roku 2021 udział OZE w nabywanej przez Spółkę energii elektrycznej wynosił ponad 20%. Do 2025 roku Grupa planuje dalszy wzrost udziału OZE w strukturze wykorzystywanej energii elektrycznej. Spółka rozważa także inwestycję we własną farmę fotowoltaiczną w Sanoku.

W ramach ładu korporacyjnego działania Spółki nadal będą ukierunkowane na długofalowe budowanie wartości dla Akcjonariuszy przy zachowaniu transparentności i modelowym wypełnianiu obowiązków spółki publicznej, otwartej na dialog z interesariuszami.

Podsumowanie głównych elementów przyjętych Kierunków strategicznych zostało ujęte w załącznikach do niniejszego Raportu Bieżącego.

Emitent wskazuje na możliwość wystąpienia szeregu czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, które mogą istotnie zmienić uwarunkowania działalności Spółki w okresie realizacji przyjętych Kierunków strategicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ