Home Biznes i finanse Realizacja konkurencyjnej gospodarki do 2030 roku – podsumowanie 15. Forum Gospodarczego TIME

Realizacja konkurencyjnej gospodarki do 2030 roku – podsumowanie 15. Forum Gospodarczego TIME

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Wnioski i postulaty z Forum Gospodarczego TIME 2023

 • Zachęcenie do zwiększenia wykorzystania technologii informatycznych w gospodarce – w szczególności w kwestiach finansowo-bankowych;
 • Ustalenie regulacji rynku i ładu korporacyjnego, wprowadzenie systemu ESG (Environment, Social, Governance – środowisko, społeczeństwo, zarządzanie);
 • Uwrażliwienie na problemy cyberbezpieczeństwa;
 • Zwiększenie możliwości finansowania inwestycji przez sektor bankowy;
 • Ułatwienie dostępu do szerokopasmowego internetu;
 • Utworzenie kadr dla nowoczesnej gospodarki;
 • Ustalenie regulacji sektorowych.

Jak wynika z wyżej wymienionych wniosków i postulatów, konieczna jest transformacja cyfrowa gospodarki oraz inwestycje infrastrukturalne, które pozwolą na realizację proponowanych strategii. Wymaga to współpracy wielu podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz podjęcia wspólnych działań w celu wprowadzenia zmian w krajowej i europejskiej gospodarce.

Realizacja wszystkich wyżej wymienionych wniosków i postulatów pozwoli na osiągnięcie sukcesu i wypełnienie głównego hasła tegorocznego Forum Gospodarczego TIME, czyli „Drogi do konkurencyjnej gospodarki 2030”.

Potrzeba zmiany stanu rzeczy

Doświadczenia z minionego dwudziestolecia pokazują, że krajowi twórcy strategii ICT potrzebują zmian w obecnym stanie rzeczy. W szczególności wymagana jest strategia długofalowa, która będzie skoncentrowana na przyszłości i uwzględniać będzie wszystkie strony społeczne. Także transparentne konsultacje i szerokie przeprowadzenie debaty publicznej powinny być dołączone do procesu tworzenia, aby zapewnić zaangażowanie wszystkich stron.

Jaką drogą podążać?

Istnieją dwa główne kierunki, które mogą być podjęte, aby poprawić obecny stan rzeczy. Pierwszy to:

 • Stworzenie nowoczesnego i uniwersalnego narzędzia do tworzenia strategii, który będzie wspierał szerokie konsultacje społeczne oraz debaty publiczne.
 • Ustanowienie mechanizmu monitoringu i oceny postępów w realizacji strategii.
 • Wprowadzenie systemu wynagradzania za wdrożenie strategii.

Drugi kierunek to:

 • Utworzenie zespołu ekspertów, który będzie odpowiedzialny za zbieranie i analizowanie danych w celu tworzenia strategii.
 • Ustanowienie aktywnej polityki monitoringu i oceny postępów w realizacji strategii.
 • Wprowadzenie systemu wynagradzania za wdrożenie strategii.

Wybór kierunku zależy od potrzeb i preferencji danemu krajowi. Ważne jest, aby dokonać wyboru, który pozwoli na skuteczne przeprowadzenie strategii, która wyeliminuje wskazane słabości i doprowadzi do zmiany obecnego stanu rzeczy.

Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wszystkie strony – w tym politycy, przedsiębiorcy i społeczeństwo – wzięły udział w tworzeniu i wdrożeniu strategii. Dzięki temu można stworzyć bezpieczne i zrównoważone środowisko, w którym biznes może się rozwijać i przyczyniać do wzrostu gospodarczego całego kraju.

Jednakże aby osiągnąć sukces, konieczne jest, aby działania były koordynowane na wszystkich poziomach i wszystkie strony wzięły odpowiedzialność za wykonanie swoich obowiązków. Jednocześnie społeczeństwo powinno mieć dostęp do informacji na temat przebiegu tworzenia i wdrażania strategii, aby móc zrozumieć, za co odpowiedzialni są inni. Dzięki temu wszyscy będą w stanie pracować razem w celu osiągnięcia wspólnych celów.

Wyzwania cyfrowej transformacji

Realizacja digitalizacji i cyfrowej transformacji wymaga przeprowadzenia szeregu działań na wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to:

 • Utworzenie warunków do wspierania innowacji i przedsiębiorczości poprzez odpowiednie regulacje prawne, dostępne środki finansowe oraz możliwość korzystania z infrastruktury technologicznej,
 • Stworzenie warunków do przeprowadzenia skutecznej cyfryzacji edukacji, usług publicznych oraz sektora finansowego i ubezpieczeniowego,
 • Umożliwienie szybkiego dostosowania obecnych systemów do nowych wymogów technologicznych i prawnych,
 • Utworzenie sieci szybkiego Internetu dostępnego dla wszystkich,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Wdrożenie powyższych działań wymaga współpracy wielu podmiotów – państwa, przedsiębiorców i sektora nauki. Jednocześnie musimy być przygotowani na nowe możliwości i wyzwania, które pojawią się wraz z postępem cyfryzacji i digitalizacji.

Ponadto, ważne jest, aby cyfrowa transformacja została zrealizowana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dla dobra wszystkich obywateli i przedsiębiorców. Warto, aby w tym procesie wzięły udział wszystkie strony, włącznie z przedsiębiorcami, tworząc platformę do wymiany doświadczeń i współpracy, która pozwoli na szybkie i skuteczne wdrożenie cyfrowej transformacji w Polsce.

Rola OZE w sektorze energetycznym

W odniesieniu do sektora energetycznego nie ma wątpliwości, że powinien on być możliwie jak najszybciej i w jak największym stopniu oparty o OZE zgodnie z wymogami i celami polityki klimatycznej UE. Jednocześnie w okresie przejściowym należy dążyć do obniżania cen energii w dłuższych okresach i ich stabilności oraz przewidzenia instrumentów wsparcia dla podmiotów gospodarczych na podobieństwo tych kierowanych do odbiorców detalicznych.

Likwidacja traditionych przemysłów

Biorąc pod uwagę wrażliwość tematu likwidacji tradycyjnych przemysłów wydobywczych i energetyki konwencjonalnej istotne jest tak z powodów społecznych, jak i ekonomicznych, zastąpienie narracji o ich likwidacji wskazywaniem na ich adaptowanie do nowej rzeczywistości Przemysłu 4.0. Do wykorzystywania w tym celu są przecież zarówno ich wysoce wykwalifikowane kadry (elektryków, mechatroników, informatyków itd.), jak i budowane przez dziesięciolecia obiekty same w sobie (jako magazyny, nośniki wielu czujników i urządzeń, węzły infrastruktury itd.).

Korzyści wynikające z wykorzystania OZE

Korzyści jakie daje wykorzystanie OZE są bardzo wielorakie. Warto wymienić między innymi:

 • Brak emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
 • Niższe rachunki za energię
 • Utrzymanie stabilności i niezawodności systemu energetycznego
 • Brak konieczności importu paliw
 • Większa niezależność energetyczna

Rozwój energetyki odnawialnej stanowi duże wyzwanie, jednak też i dużą szansę dla nas wszystkich. Poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań energetyki odnawialnej możemy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszej planety, a także stworzyć nowe miejsca pracy w przemyśle związanym z OZE.

Digitalizacja i cyfryzacja

Kontynuowanie procesu digitalizacji i cyfryzacji w Polsce jest bardzo istotnym problemem. Powinniśmy wspierać poszerzanie puli dostępnych usług publicznych. Jednak ważniejsze jest zapobieganie braku kompetentnych w technologiach ITC specjalistów.

Edukacja

Przeciwdziałanie temu problemowi nie skupia się tylko na obecności w szkołach odpowiedniego zakresu nauczania nauk ścisłych. Powinniśmy zwrócić uwagę na rozbudowywanie szkolnictwa wyższego w tym zakresie. W związku z postępującymi negatywnymi procesami demograficznymi w Polsce, konieczne jest otwarcie się na migrantów z zagranicy, którzy będą w stanie wnieść swoje doświadczenie w wielu dziedzinach.

Konkretne działania

 • Zwiększenie udziału nauczania nauk ścisłych w szkołach
 • Rozbudowa szkolnictwa wyższego w zakresie ITC
 • Otwarcie się na migrantów

Aby zapobiec brakowi specjalistów w dziedzinie ITC, musimy podjąć konkretne działania. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na edukacji, wspierając zarówno nauczanie nauk ścisłych w szkołach, jak i rozbudowywanie szkolnictwa wyższego w tym zakresie. Wszystkie działania powinny być wykonywane z myślą o otwarciu się naszego społeczeństwa na migrantów, którzy są w stanie wnieść swoją wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach. W ten sposób będziemy w stanie wspierać rozwój technologiczny i cyfryzację naszego społeczeństwa.

Doskonałym przykładem jest Program Erasmus+, który umożliwia studentom studiowanie za granicą, a także umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy w wielu dziedzinach. Inicjatywy tego typu są kluczowe dla rozwoju cyfrowego w Polsce. Warto wykorzystać wszystkie dostępne fundusze i programy, aby wspierać tworzenie kompetentnych zawodowców i zapewnić naszemu społeczeństwu stabilny i szybki rozwój cyfrowy.

Kluczowe kwestie

 • Dialog i współpraca – podstawą jest włączenie reprezentantów biznesu do prac nad strategiami i adaptowania regulacji unijnych do prawa krajowego już na etapie tworzenia założeń tych dokumentów.
 • Cyberbezpieczeństwo – rangi i skali odnotowywanych zagrożeń cyberskich nieustannie rośnie, dlatego też jest to kwestia kluczowa dla wszystkich branż.
 • Raportowanie ESG – wymogi analizowania i raportowania ESG wpływają wprost na poziom konkurencyjności firm, dlatego też są one istotne dla nowoczesnej gospodarki.

Nowoczesna gospodarka wymaga od wszystkich zaangażowanych stron zrozumienia i wspólnego wysiłku aby zapewnić bezpieczeństwo, przewidywalność i stabilność sektora biznesu. Współpraca pomiędzy kluczowymi graczami, takimi jak rząd, regulatorzy rynku i izby gospodarcze, jest niezbędna do osiągnięcia tych celów.

Dialog i współpraca to ważne kroki do przyszłości, która jest pełna nieznanych wyzwań. Tylko wspólnymi siłami możemy wspólnie stawić im czoła, dlatego też zrozumienie i współpraca to klucz do sukcesu dla każdego sektora gospodarczego.

Główne priorytety cyfryzacji UE

Główne priorytety cyfryzacji UE oparte są o trzy kluczowe filary:

 • Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.
 • Zrównoważony rozwój
 • Budowanie nowych modeli biznesowych.

Krajowe Strategiczne Plany Działania mają na celu wspieranie przedsiębiorstw wysokotechnologicznych w realizacji własnych priorytetów i celów cyfryzacji. Celem jest umożliwienie wymiany informacji między różnymi podmiotami i ułatwienie ich współpracy przy realizacji wspólnych projektów. W ramach projektu polskie przedsiębiorstwa wysokotechnologiczne będą miały możliwość współpracy z przedsiębiorstwami z innych państw członkowskich.

Ponadto, wszystkie członkowie Forum Gospodarczego TIME zgodzili się na wykorzystanie swoich własnych doświadczeń, wiedzy i narzędzi, aby ułatwić przedsiębiorstwom dostęp do technologii cyfrowych, umożliwiając jest dalszy rozwój i współpracę.

Podsumowanie

Na zakończenie chciałbym podsumować, że Forum Gospodarcze TIME zakończyło się sukcesem, umożliwiając przedsiębiorstwom wysokotechnologicznym UE tworzenie Krajowych Strategicznych Planów Działania. Stworzono również wiele możliwości współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami oraz zapewniono dostęp do technologii cyfrowych, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju obu krajów.

Jak przedsiębiorstwa mogą skorzystać z EDIC-ów?

EDIC-y to europejskie konsorcja infrastruktury cyfrowej. Obejmują one szeroki zakres tematów związanych z tworzeniem i wdrażaniem technologii cyfrowej, od projektowania do wdrażania. EDIC-y oferują bezpośredni dostęp do finansowania, wiedzy i wsparcia w zakresie wdrażania innowacji. Służą one jako platforma do przeprowadzania nowych projektów i współpracy między przedsiębiorstwami, w tym:

 • Wspólne badania i rozwój – EDIC-y umożliwiają współpracę przedsiębiorstw i instytutów badawczych w zakresie badań i rozwoju nowych technologii.
 • Innowacje produktowe i usługowe – EDIC-y pozwalają na wdrażanie nowych produktów i usług w oparciu o technologie cyfrowe.
 • Współpraca międzynarodowa – EDIC-y umożliwiają przedsiębiorstwom współpracę z partnerami z zagranicy, a także uczestnictwo w projektach o zasięgu międzynarodowym.

EDIC-y są ważnym narzędziem do realizacji celów Zielonego Ładu UE. Zostały stworzone w celu wspierania przedsiębiorstw w ich dążeniu do wdrażania technologii cyfrowych, szybkiego transferu technologii oraz współpracy międzynarodowej. Stwarzają one doskonałe możliwości dla przedsiębiorstw do współpracy i wzajemnego wsparcia, a także zaangażowania w innowacyjne projekty o zasięgu międzynarodowym.

Dzięki EDIC-om przedsiębiorstwa mogą zyskać dostęp do finansowania, wiedzy i wsparcia w zakresie wdrażania innowacji. Pozwalają one również na współpracę z partnerami z zagranicy, a także uczestnictwo w projektach o zasięgu międzynarodowym. Są one niezbędne do osiągnięcia celów Zielonego Ładu UE i modernizacji polskiego przemysłu.

Udział w EDIC-ach daje polskim przedsiębiorstwom możliwość włączenia się w globalną transformację cyfrową. Uczestnictwo w nich pomoże polskim firmom w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które będą wykorzystywane w całej Europie. Jest to szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku.

EDIC-y są narzędziem, które może pomóc polskim przedsiębiorstwom w odpowiedzi na wyzwania związane z Zielonym Ładem UE. Ich włączenie w strategię rządu pozwoli na wykorzystanie potencjału polskich przedsiębiorstw i przyczyni się do transformacji cyfrowej całej Europy.

Zalety KIGEiT

 • Najwyższa jakość – oferujemy najwyższej jakości usługi i produkty
 • Doświadczenie – wieloletnie doświadczenie w branży
 • Szybka realizacja – szybkie i sprawne realizowanie zamówień
 • Wieloletnia gwarancja – zapewniamy wieloletnią gwarancję na nasze produkty

KIGEiT to firma, która oferuje najwyższej jakości usługi i produkty, których jakość i niezawodność potwierdza wieloletnie doświadczenie w branży. Szybkość i sprawność realizacji zamówień oraz wieloletnia gwarancja na produkty świadczą o naszej profesjonalnej obsłudze. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ