Home Biznes i finanse SANOK RUBBER COMPANY SA (12/2022) Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych

SANOK RUBBER COMPANY SA (12/2022) Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych

by Wiadomości Rzeszów
0 comment

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z:

1) realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program skupu akcji”) na warunkach określonych w: (i) uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała ZWZ”) oraz (ii) uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 lipca 2022 r., w której Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §2 pkt 5 i pkt 7 Uchwały ZWZ udzieliła Zarządowi Spółki zgody na rozpoczęcie nabywania Akcji (zgodnie z definicją poniżej) w ramach Programu skupu akcji oraz określiła parametry Programu skupu akcji i wyraziła zgodę na rozpoczęcie skupu Akcji przed określeniem przez Radę Nadzorczą Spółki pierwszy osób uprawnionych do nabycia Akcji („Uchwała RN”, a razem z Uchwałą ZWZ „Uchwały Upoważniające”);

2) zawartą w dniu 16.08.2022r. z Trigon Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie („Dom Maklerski”) umową skupu akcji własnych, na podstawie której Spółka zleciła Domowi Maklerskiemu przeprowadzenie czynności wykonawczych związanych z nabywaniem Akcji Spółki w ramach Programu skupu akcji;

3) skierowanym w dniu 16.08.2022r. do wszystkich Akcjonariuszy Spółki zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki o treści stanowiącej załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 11/2022, którego przedmiotem było łącznie nie więcej niż 806.457 (słownie: osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLSTLSK00016, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowiących nie więcej niż 3% kapitału zakładowego

i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki („Akcje”), a proponowana cena zakupu Akcji nabywanych w ramach Zaproszenia wynosi 13,86 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję („Zaproszenie”);

w dniu 30 sierpnia 2022r. Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego zawiadomienie, z którego wynika, że realizując Program skupu akcji Dom Maklerski nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

1) w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki zaoferowanych do sprzedaży zostało 6 939 314 akcji Spółki co dało alokację na poziomie 11,6215%;

2) Dom Maklerski dokonał w dniu 30 sierpnia 2022r. rozliczenia transakcji zakupu łącznie 806 457 akcji Spółki (kod ISIN PLSTLSK00016);

3) łączna wartość transakcji wyniosła 11 177 494,02 PLN;

4) cena nabycia wyniosła 13,86 PLN za jedną akcję;

5) nabyte akcje w powyższej transakcji, o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, stanowią 2,9999% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,9999% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

6) w ramach aktualnie obowiązującego Programu skupu akcji, Spółka nabyła łącznie 806 457 akcji własnych stanowiących 2,9999% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 806 457 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,9999% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, w związku z art. 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Regionalne informacje z Rzeszowa i okolic.
Lokalny serwis informacyjny.

 

ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Wybrane losowo

Najnowsze Artykuły

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
AKCEPTUJĘ